مرور برچسب

نامه عمر بن الخطاب

نامه ی منحوس عمر به یزدگرد

نامه عمر به يزدگرد سوم ساسانی و پاسخ يزدگرد به آننسخه اصلی اين نامه ها در موزه لندن نگهداری مي باشد.زمان نگاشته شدن اين نامه مربوط به پس از جنگ قادسيه و پيش از جنگ نهاوندکه حدود چهار ماه به طول انجاميد. * نامه عمر بن الخطاب: از عمر بن…