مرور برچسب

نام اصلی جوانمرد قصاب

«جوان‌مردِ قصاب» کیست؟

تصور ما از قصاب‌ها همیشه چهار شانه، اخمو و با سبیل تاب خورده بوده است، کسانی که با بازوهای قدرتمندشان، گوشت گوساله و گوسفند را بر روی میز می‌کوبند و به مشتریانشان تحویل می‌دهند. اما چرا جوان‌مرد قصاب چنین نبود؟