مرور برچسب

نبرد کاره

نبرد کاره

آغاز نبردهای نبردهای ایران و رم رم که پس از نابودی پادشاه پونت، تضعیف ارمنستان و تسخیر یونان تقریبا در آسیای صغیر و مدیترانه دشمنی نداشت و در شمال اروپا نیز تا توانسته بود از جنگل نشینان به اسارت گرفته بود اکنون برای فح جهان متمدن آن روز…