مرور برچسب

نخست‌وزیری

دولت جمشید آموزگار، ناتوان از برآوردن خواسته‌های شاه و امریکا

44 سال پیش در چنین روزهایی، دولت جمشید آموزگار ناتوان از غلبه بر بحران‌های سیاسی و اقتصادی ایران و برآوردن خواسته‌های پهلوی دوم و دولت امریکا، از مسئولیت کنار رفت و جای خود را به کابینه جعفر شریف‌امامی داد. از تبار ابوالمشاغل‌های دوران