مرور برچسب

نسیم شمال

شاعر مردم که نهایتا ره به دار المجانین برد

فرجام سید اشرف الدین گیلانی به مثابه یک معنای تاریخی نسیم شمال» در خدمت «کمیته ستار» سیداشرف‌الدین حسینی گیلانی، در زمره معممینی است که با تحصیلات نسبی در خدمت جریان غالب مشروطه درآمد. شهرت او به نشریه «نسیم شمال»، اشعار انتقادی و فکاهه آن