مرور برچسب

هزاران ساله

درفش کاویانی

به نام دادار هستی بخش اهورامزدا آنگاه که مردمانی دارای بیرق – ارتش و پادشاه و نماینده می شوند میتوان گفت که آن زمان نقطه آغاز تمدن آن کشور است .سرآغاز پیدایش تمدن ایران زمین ( ایرانشهر – ائیرینه – ائیرینه وئیجه ) کلمه آریا…