مرور برچسب

ویژگی های نثر فارسی در دوره مغول

بررسی متون تاریخی فارسی از دوره مغول تا عصر صفویه

دوره مغول با حمله قوم تاتار به ایران از سال ۶۱۶ هـ-ق آغاز می‌شود که مورخان از آن با عنوان《 دوره سیاه 》یاد می کنند؛ چرا که با هجوم این قوم به ایران تغییرات و تحولات بزرگی در همه شئون اجتماعی، علمی و ادبی ایجاد شد که آثار سوء آن، به ویژه بر…