مرور برچسب

پادشاهی صفویه

پادشاهی صفویه چگونه شکل گرفت؟

مقدمات جلوس شاه اسماعیل اول وقتی شیخ حیدر در رجب ۸۹۳ ه-ق  به قتل رسید، سلطان یعقوب خواهر خود حلیمه بیگی آغا را که همسر شیخ حیدر بود با سه پسرش علی، ابراهیم و اسماعیل به شیراز تبعید کرد. منصوربیگ پرناک حاکم شیراز به دستور سلطان یعقوب آنان…