مرور برچسب

پادشاه ایران

پیشنهاد فرمانروای روسیه به نادرشاه افشار چه بود؟

فرمانروای روسیه برای نادر شاه افشار پیام فرستاد در صورتی که پادشاه ایران بخواهد می تواند برای فتح هند کمک های بسیاری به ایران بنماید منوط بر این که به او کمک کند تا روسیه خاور اروپا را متصرف شود .این در حالی بود که فرمانروای روسیه…