مرور برچسب

پادشاه خاتون

پادشاه خاتون هنرمند و سیاستمدار

به نظر می‌رسد تاریخ سیاسی ایران بیشتر با نام مردان رقم خورده اما تعدادی از زنان هم در دوره‌های مختلف به پادشاهی یا حکمرانی رسیدند و نامشان میان فرمانروایان ایرانی ثبت شد. پادشاه خاتون یکی از آنهاست که که هفتمین حکمران قراختایی کرمان…