مرور برچسب

پادشاه رم

نبرد بین آنتوانت پادشاه رم و فرهاد چهارم پادشاه ایران

مرگ سزار و جنگهاى داخلى روم سبب به قدرت رسیدن مارک آنتوانت در مصر و اسیای نزدیک و اکتاویوس در اروپا شد. اما در شرق آنها موفق به ورود به خاک ایران و بعد از آن دسترسى به ثروت هندوستان نشده بودند.انتقام شکست کراسوس :روم در آن…