مرور برچسب

پایان جنگ داخلی آمریکا

پایان جنگ داخلی آمریکا

1.1413- تاج‌گذاری هنری پنجمپس از مرگ هنری چهارم، هنری پنجم جانشینش شد و در لندن تاج‌گذاری کرد.1865- پایان جنگ داخلی آمریکاژنرال "رابرت" به ناچار "ریچموند" را تخلیه کرد و به ناچار خود و ارتش 28 هزار نفره اش را به…