مرور برچسب

پیاده روی حسینی

بخش دوم فراز و فرود های پیاده روی هویت ساز اربعین

در ادامه    گذری بر تاریخچه عزاداری و پیاده‌روی اربعین حسینی از صدر اسلام تا سقوط صدام عصر آل‌بویه، دوره استمرار جریان آیینی عاشورا عصر آل‌بویه عصر تنفس شیعیان، احیای عزاداری برای امام‌حسین (ع) و استمرار جریان آیینی عاشورا بود. هرچند با