مرور برچسب

پیروز نهاوندی که بود؟

داستان قتل عمر توسط فیروز نهاوندی

این جستار هیچ گروه مذهبی را در ایران هدف قرار نمی دهد و تنها هدف آن روشن کردن تاریخ است هموطنان اهل تسنن و تشیع و مسیحیان یهودیان زرتشتیان و همه هوطنان با هر عقیده ای ایرانی هستند.پیروز نهاوندی که بود؟ نام اصلی آن بزرگوار پیروز…