مرور برچسب

پینه کر

الهه سومری، پینه کر

پینه کر / پین کر/ Pinekir/Pinkir/_ اله‍ۀ سومری این الهه به‌عنوان یک مادر_ الهه در طی سومین ه‍زارۀ پیش از میلاد در میان خدایان عیلامی مقامی ارجمند داشت. در طی هزارۀ دوم به‌صورت کری شا kirisha به او ارجاع می‌شد. در همان زمان، خدا هوم بان…