مرور برچسب

چگونگی شکل گیری آل بویه

آل بویه چگونه شکل گرفت؟

 آغاز به کار آل بویه آل بویه  منسوب به یکی از بزرگان دیلمی به نام ابوشجاع بویه بن فنا خسرو هستند که پس از به دست گرفتن قدرت نسبت خود را به بهرام گور ساسانی رساندند. نسبی که به نوشته ی بسیاری از محققان جعلی است. چنانکه اشاره شد به دلیل سقوط…