مرور برچسب

کالای ایرانی

نخستین‌ حرکت اجتماعی برای حمایت از «تولید ملی» در ایران

حمایت از تولید ملی از کی در ایران مطرح شد؟ پیش از مشروطه بود و کالای ایرانی مدافعان سرسختی داشت و یک «آقا نجفی اصفهانی» هم بود که روی کاغذ خارجی امضاء نمی‌کرد و بر میتی که کفنش از پارچه غیرایرانی بود نماز نمی‌خواند! پس از نهضت تنباکو