مرور برچسب

کالرآی دی،

اختراعاتی که وجودشان وابسته به زنان بوده:از وای فای تابرف پاکن خودرو

در طول تاریخ، مخترعان مرد بیشتر در کانون توجه بوده و البته این دلیل خوبی دارد زیرا برخی اختراعات و پیشرفت های صورت گرفته توسط آنها به واقع جهان را تغییر دادند. اما این به معنای نقش کمرنگ بانوان نیست و بسیاری از اختراعات شگفت انگیز توسط آنها…