مرور برچسب

کتابخوانی

چرا کتاب منبع اطلاعات و دانش معتبری در برابر اینترنت است؟

حکایت غم انگیز کتاب و کتاب خوانی در ایران را می توان از پیاده روهای خیابان انقلاب تهران فهمید. پیاده روهایی که کتاب هایی در هم و انباشته به صورت کالایی مازاد و اضافی تلمبار شده اند و توجه چندانی کسی را جلب نمی کنند. از طرفی اینترنت با ماهیت…