مرور برچسب

کتاب درباره دوست داشتن خود

این چهار کتاب را بخوانید و خودتان را بیشتر دوست داشته باشید

ممکن است بدون اینکه متوجه باشید همیشه خودتان را دست کم بگیرید یا برای به دست آوردن رضایت دیگر، رضایت و خوشحالی خودتان را قربانی کنید. جمع شدن نتایح این رفتارها منجر می‌شود عزت نفس‌تان را از دست بدهید و نسبت به خودتان که مهم‌ترین فرد…