مرور برچسب

کرمانشاه هجیج

روستاهای ناشناخته ایران

امروز در وبسایت تاریخ ما، مطلبی درباره 10 روستای جذاب و ناشناخته ایران آماده کرده ایم:کرمانشاه ـ هجیج آنجا اگر کمی سر کیسه را شکل کنید و یک جفت گیوه مرغوب هجیجی بخرید، کفش‌هایتان دیگر هرگز لنگه‌ به لنگه نمی‌شوند چون گیوه لنگه راست و چپ…