تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

کشف رمز

خط مصری : هیروگلیف

فهرست : 1- درباره خط 2- خط نویسی 3- خط مصری 4- هیروگلیف 5- کشف رموز هیروگلیف ؛ شامپولیون وسنگ رشید 6- نحوه خواندن هیروگلیف 7- پایان سخن