مرور برچسب

کلیسای ماکائو

خرابه های سنت پل

خرابه های سنت پل، ماکائو یکی از معروف ترین مکان های ماکائو است. نمای جلو و پله سنگ بزرگ تنها بقایای بزرگترین کلیسای ماکائو و حتی در شرق آسیا هستند.ترجمه : زهرا طاهری منبع: www.afar.com