مرور برچسب

کنده کاری

حجاری و دیوارهای تزئینی در معماری چین باستان

معماری، حجاری  و نحوه ساخت و ساز خانه‌ها و در کل مناطق مسکونی در چین سرشار از هوشمندی و تطابق پذیری با محیط بوده است.در چین باستان برای بالابردن امنیت مسکن و حفظ و حراست از آن، دیوار تزئینی در برابر درب یا بین درب و دیوار اصلی اتاق…