مرور برچسب

کویت

تاریخچه هواپیما ربایی در ایران

قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷، سه هواپیماربایی در ایران انجام گرفت که هر ۳ مورد در سال ۱۳۴۹ با اهداف سیاسی صورت گرفت. اما در بعد از انقلاب و در زمان جنگ، نخستین هواپیماربایی در روز چهارشنبه ۱۵ تیر۱۳۶۲ رخ داد. در این روز هواپیمای