مرور برچسب

کویر مصر

کویر های زیبایی ایران

کویر های زیبایی ایران هنگامی که اسم کویر به گوش می رسد ناخودآگاه یاد قدرت محسور کننده و سحر آمیز آن می افتیم. کویریکی از جاذبه های است که اخیرا مورد توجه واقع شده .کویر، توریست های داخلی و خارجی و گروه های گردشگری و گروهای رصد و ستاره…