مرور برچسب

کپسول زمان

کپسول زمان چیست؟

کپسول زمان هدیه ای از گذشتگان به آیندگان. امکان ندارد کسی در تصور خودش به جستجوی گنج نپرداخته و پیدا کردن یک گنجینه را خیال نکرده باشید. اکثر مردم چنین چیزی را آرزو می کنند و این کاملا طبیعی است. اما موضوع پست ما گنج از نوع کوزه و صندوق پر…