مرور برچسب

کیش مانی

آیین زروانی (اهریمن پرستی)

آیین زُروانی مشتق از زُروان است که به نظر زروانیان وجودِ غایی یک انسان است. واژه زروان مشتق شده از کلمه هندوایرانی سروا (Sarva) می‌باشد. بنابراین نام درست این آئین سروانی یا سروائی می‌باشد، که این منطبق با جایگاه مقدس درخت سرو در فرهنگ…