مرور برچسب

کیهان شناسی باستانی

کیهان شناسی /Cosmogonies/ در دوران باستان

اگرچه تعداد بسیاری از ادبیات بعدی دربارۀ این موضوع ظاهراً حاکی از مطالب دیگری است. کیهان شناسی در نوع خود، جنبۀ ادبی نداشت بیشتر مطالب مربوط به کیهان شناسی را در منابع بابلی در ارتباط با موضوعات مختلف مانند دعاها، مراسم مذهبی یا تصنیفات…