مرور برچسب

گاو آسمانی توتانخ آمون

کتاب مصری باستانی گاو بهشتی

کتاب گاو بهشتی یک متن مصر باستان است که به شورش بشریت علیه خدای خورشید(Ra)، نابودی شورشیان از طریق الهه هاتور، لغو این تصمیم و لطف خدای خورشید، و صعود او به آسمان‌های بالاتر و ترک زمین به شکل فروپاشیده می‌پردازد. این اثر با آتراهاسیس…