برچسب: گشتی نانّا

گشتی نانّا ، الهه سومری

گشتی نانّا ، الهه سومری

گشتی نانّا/ Geštibanna/ _ الهۀ سومری نام او به معنای« بانوی تاک» است. این الهه، یکی از خدایان شهر لاگاش و در اینجاست که برای نخستین بار اناتوم Ennatum و...

فرود آمدن اینانا به جهان فرودین/ Inanna's Descent to the underworld/

فرود آمدن اینانا به جهان فرودین/ Inanna’s Descent to the underworld/

عنوان سومری آن. گال. تا. کی. گال. شه an. gal.ta. ki. gal. še « از بخش فوقانی تا بخش تحتانی» در سطر آغازین این تصنیف چنین است. اینانا تصمیم می‌گیرد....