مرور برچسب

گشتی نانّا

گشتی نانّا ، الهه سومری

گشتی نانّا/ Geštibanna/ _ الهۀ سومری نام او به معنای« بانوی تاک» است. این الهه، یکی از خدایان شهر لاگاش و در اینجاست که برای نخستین بار اناتوم Ennatum و سپس، اور _ بائو Ur- bao  و گوده آ Gudea او را « همسر  نین گیش زیدا Ningišzida…

فرود آمدن اینانا به جهان فرودین/ Inanna’s Descent to the underworld/

عنوان سومری آن. گال. تا. کی. گال. شه an. gal.ta. ki. gal. še « از بخش فوقانی تا بخش تحتانی» در سطر آغازین این تصنیف چنین است. اینانا تصمیم می‌گیرد. این متون طولانی در حدود ۴۱۰ سطرآن باقی است. شامل دو سطر داستان است: نخست شرح کوشش بیهوده…