مرور برچسب

گودرز دوم

گودرز دوم اشکانی

گودرز دومسکه گودرز دومدوران ۴۵ - ۵۱ میلادیتاجگذاری ۴۵ میلادیدرگذشت ۵۱ میلادیپیش از ونن دومپس از ورداندودمان اشکانیانگودرز دوم (اشک بیستم) بیستمین شاه ایران از…