مرور برچسب

گوشورَن

گوشورَن (گئوشوروَن)۴   

ایزد نگاه‌دارنده و مینوی چهارپایان مفید و به روایتی روان گاو یکتا آفریده است. او وظیفه مراقبت از حیوانات مفید را درروی زمین‌بر عهده دارد. برخی او را مؤنث به شمار آورده‌اند و ارتباطی میان او و ماه فرض کرده‌اند. وقتی‌که گاو نخستین در حملۀ…