مرور برچسب

گولاگ شوروی

زندگی در گولاگ شوروی چگونه بود؟

اردوگاه های اجباری غم انگیز که در طی سه دهه، صدها هزار شهروند شوروی را کشت. سالها پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و از میان برداشته شدن دیوار آهنین، پیدا کردن جزئیات در مورد گولاگ شوروی هنوز هم دشوار است و جزئیات بازماندگان حتی دشوارتر. در…