مرور برچسب

گویسیل بوکسین

جنگ گوگوریو و تانگ

جنگ گوگوریو و تانگ در حد فاصل بین سال های 645 تا 668 رخ داد و در ابتدا بین پادشاهی گوگوریو و سلسله تانگ در گرفت. در جریان جنگ، دو طرف با کشورهای مختلف هم پیمان شدند. گوگوریو با موفقیت ارتش های مهاجم تانگ را در اولین سلسله از حملات تانگ در…