مرور برچسب

گیش باندا

نین گیش زیدا

نین گیش زیدا/ Ningišzida/ _ خدای سومری معنای نام او نین. گیش. زید. دا. nin.giš.zid.da یعنی« فرمانروای درخت خوب» ناشناخته است. اگرچه یاکوبسن آن را به‌عنوان« نیروی درخت برای ایجاد غذا از طریق ریشه» می‌خواند.این خدا را به‌عنوان یک خدای…