مرور برچسب

گیل گمش

مرگ گیل گمش

مرگ گیل گمش /The Death of Gilgameš/ این عنوان از سوی کرامر kramer, برای چند متن بسیار ناقص ابداع شده است که شاید متعلق به متن مبسوطی حاوی چهار صد و پنجاه سطر باشد. هنوز معلوم نیست که مقصود مرگ کیست؟ شاید مرگ انکیدو باشد.مرگ…

‌گیل گمش و گاو نر آسمانی/ Gilgameš and the Bull of Heaven/

متن را تنها از جزئیات کوچک می شناسیم و ظاهراً شامل سرگذشت بعدی است که بر روی لوح ششم داستان حماسی آمده است. اینانای الهه، پیشنهاد هایی به گیل گمش می‌دهد. ولی درست برخلاف دیگر پادشاهان حماسی اوروک مثل انمرکار یا لوگال باندا، او پیشنهاد های…

گیل گمش و سرزمین زندگان/ Gilgameš and theLand of living/

این موضوع ترجمه سومری آن. ا. کور. لو. تی. لا. شه. en. e. kur. lu. ti. la. šè است و گیل گمش و هوواوا Huwawa، گیل گمش و جنگل سدر نیز نامیده می‌شود. این متن، بر روی لوحه‌هایی از منابع مختلف عمدتاً نیپور و اوروک با گونه‌های فراوانی…

گیل گمش و آگا /Gilgameš and Agga/

لقب سومری لو گین گی را lú. kin. gi. ra، به معنای مرد سومری است. تا آنجا که مربوط به متن است این متن، جدا از دیگر قصه‌های گیل گمش براثر قرابت آن‌ها داستان حماسی اوروک است (_ انمرکار و فرمانروای آراتا، انمرکار و انشوهکش دانا Ebšuhkešdana و…

گیل گمش‌، انکیدو جهان مردگان/ Gilgameš, Enkidu and the Netherworld /

این متن همچنین گیل گمش و درخت هولوپو Huluppu، نامیده می‌شود. در این قصه روابط با اینانا کاملاً متفاوت است. متن با مقدمه‌ای شروع می‌شود که به روز های گذشته اشاره دارد درزمانی که روشنی و هر چیز دیگر برای نخستین بار آفریده شد. یک درخت هولوپو…

گیل گمش ، پادشاه سومری

گیل گمش/Gilgameš/یک پادشاه سومری از نخستین سلسلۀ اوروک، به او بعد ها، جنبۀ خدایی بخشیدند و قهرمان داستان حماسی هم نام خود گردید. نام او به‌صورت ( گیش بیل- گین، مش giš. bin. meš گیش بیل. گل. مش giš- bil- ga-meš5 ،گیش بیل giš bil)…

شمش/ šamaš/

خورشید _ خدای بابلی šmš ریشۀ سامی مشترکی برای خورشید است. نام او برای نخستین بار در نام‌های شخصی اکدی از دورۀ پیش _ سارگونی به چشم می‌خورد اگرچه در بیشتر موارد نام او با صورت اختصاری و به شکل اوتو utu نوشته می‌شود. بعضی از این نام…

شاکان ، خدای سومری

شاکان /شاکان/ šakan/šakkan خدای سومری؛ در متون آکدی امه سال Emesal گونۀ دیگر صورت شوموقان šumuqa به‌کاررفته است. ریشه شناسی آن مشکوک است ولی این نام به نظر می‌رسد که دلالت بر یک جانور چهار پا داشته باشد. او خدایی باستانی و از دورۀ سلسله‌ای…

حماسۀ گیل گمش

حماسۀ گیل گمش /The Gilgamesh Epic/ _(_ تصویر ۳۷) این حماسه به‌صورتی که در ترجمه‌های جدید عرضه شده است مرکب از چندین منبع است. مفصل ترین متن حدود هزار و پانصد سطر تجدید چاپ گونه ای موسوم به نینوایی از کتابخانه آشور بانی پال است و به دوازده…

انکیدو ، پیشگام سومری

انکیدو / Enkidu / در اسطوره‌شناسی بین‌النهرینی، انکیدو همکار گیل گمش است. این نام به معنای« فرمانروای جای خوب » است. در پیشگامان سومری حماسۀ اکدی انکیدو در گیل گمش و هوواوا Huwawa و به‌طور برجسته تری در حماسۀ گیل گمش و جهان فرودین ظاهر…