مرور برچسب

یونان هلنیستی

چرا یونانیان باستان را هلنی می نامیدند؟

چرا یونانیان باستان را هلنی می نامیدند؟ هلنی ها ربطی به هلن تروی ندارند. هلن پسر دوکالیون و پیرها بود. بر اساس دگردیسی اووید، دئوکالیون و پیرها سنگ هایی پرتاب کردند که تبدیل به انسان شد. اولین سنگی که پرتاب کردند پسرشان هلن شد.

پس از اسکندر مقدونی چه گذشت؟

مبارزه یونان و مقدونیه در راه كسب قدرت همان طور كه اندیشه دنیا را به گروهها، افراد، و اشیاء تقسیم می كند، مورخان نیز گذشته را به ادوار، سالها و حوادث منقسم می نمایند. ولی تاریخ ، مانند طبیعت ، تنها تداوم را در میان تغییر می شناسد:…