مرور برچسب

یونان کلاسیک

کاوش در دوره یونان کلاسیک

اصطلاح یونان کلاسیک به دوره بین جنگ های ایران و مرگ اسکندر مقدونی ) 323 ق.م. (در آغاز قرن پنجم قبل از میلاد اطلاق می شود. دوره کلاسیک دوران جنگ و درگیری بود - ابتدا بین یونانی ها و ایرانی ها، سپس بین آتنی ها و اسپارت ها ، اما همچنین دوران