مرور برچسب

یوکاتان

تمدنهای گم‌شده

پولینزی- آتلانتیس اكنون كه به دورة تاریخی ملل متمدن نزدیك می‌شویم، باید یادآور شویم كه نه تنها از لحاظ ناچاری تنها به ذكر یك قسمت از هر فرهنگ مورد بحث می‌پردازیم، بلكه اساساً موضوع بحث ما عدة كمی از مدنیتهایی است كه ممكن است در زمانی…