مرور برچسب

یک شهر میتانی

پایه گذاری و پادشاهی میتانی

 پایه گذار افسانه ای این پادشاهی را «کرا» دانسته اند (۱.۵۰۰ - ۱.۴۹۰ ق.م) و جانشین او «شوتارنا-ی یکم» بود (۱.۴۹۰ - ۱.۴۷۰ ق.م) که از دوران پادشاهی آنها اطلاعی در دست نیست. در زمان شاه «باراتارنا» قلمرو میتانی (۱.۴۷۰ - ۱.۴۵۰ ق.م) تا آراپخا در