مرور برچسب

Damgalnuna

الهه‌های گریان /Weeping Giddesses /

اینان گونه‌ای ویژه در سوگواری های سومری و در تصنیفات ارشه ما Eršemma  هستند. ظاهراً هیچ خدای گریان مذکری وجود نداشت. الهه ها مصائب و اندوه خود را سر می‌دهند بر سرنوشت خود زاری می‌کنند و غالباً از انلیل به‌عنوان خدایی که مسؤل مصیبت…