f تاریخ تمدن چین باستان - تاریخ ما - صفحه ۱۰ از ۱۵
تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ تمدن چین باستان

تمدن چین باستان بسیار قدیمی است. پیشینه تمدن چین به بیش از هفت هزار سال پیش می‌رسد.

اولین تمدن‌های چین در حاشیهٔ رودهای یانگ تسه و رود زرد تشکیل شد. ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد یافته‌ها، نشان می‌دهد که انسان‌هایی در دره یانگ تسه ساکن شده و به کشاورزی پرداخته‌اند.

آنها در آن منطقه آبادی‌هایی پدیدآوردند و کشت برنج را رواج دادند، اما در دره رود زرد «خوانگ خه» ارزن کاشته می‌شد، زیرا هوای شمال چین برای کشت برنج بسیار سرد بود.

 

پاگوداها و کاخها در چین

معماري – برج چيني نانكينگ – پاگوداي يشمي پكن – معبد كنفوسيوس – معبد و مذبح آسمان – كاخهاي قبلاي قاآن – يك خانة چيني – داخل آن – رنگ و شكل آن در چين، هنر ساختاري يا معماري از جمله هنرهاي فرعي بود. از اين رو معماران بزرگي نمونه‌هايي از…

مفرغ کاری، لاک کاری و یشم تراشی در چین

مقام هنر در چين – منسوجات – خانه‌افزارها – جواهر آلات – بادبزنها – لاك كاري – يشم تراشي – بعضي از شاهكارهاي مفرغي – پيكر تراشي دانش دوستي و زيبا پرستي دو قطب فكر چيني به شمار مي‌روند، و چين را مي‌توان مهد فلسفه و چيني‌سازي تعريف كرد.…

ظهور مجدد فلسفه در چین

چو شي – وانگ يانگ مينگ – بر كنار از خير و شر دانشمندان چين همه پيرو كنفوسيوس نبودند، زيرا، در ظرف پانزده قرن، نحله‌هاي فكري گوناگون پديد آمده و حيات عقلي اين قوم پربركت را به شور انداخته بودند. آيين بودا تدريجاً به فيلسوفان چيني هم…

احیای دانش در چین باستان

بسط علم – كاغذ و مركب در چين – مراحل ابتدايي اختراع چاپ – قديمترين كتابها – پول كاغذي – حروف مجزاي چاپي – گلچينها، لغتنامه‌ها، و دايرة‌المعارفها در بحبوحة همة جنگها و انقلابها و تحولات و اصلاحات اداري، زندگي اجتماعي به راه خود مي‌رفت.…

سوسیالیسم وانگ آن شی در تاریخ چین

دودمان سونگ – نخست وزير بهبود خواه – چارة بيكاري – انتظام صنعت – قوانين دستمزدها و قيمتها – ملي كردن بازرگاني – بيمة حكومتي براي بيكاري و بينوايي و پيري – امتحانات استخدام دولتي – شكست وانگ آن شي دودمان نانگ هيچ‌گاه از عواقب انقلاب آن…

نمایش در هنر چین

پستي فن نمايش در چين – منشأ آن – نمايشنامه – تماشاگران – بازيگران – موسيقي تعريف نمايش در چين كاري دشوار است، زيرا در آنجا نمايش نه يكي از هنرها محسوب مي‌شود نه جزو ادب است، و مانند بسياري ديگر از شئون زندگي بشري، آن قدر كه رواج دارد،…

نثر در ادبیات چین

وسعت دامنه ادبيات چين – داستانها – تاريخ – سوما چي ين – مقالات – گفتار هان يو دربارة استخوان بودا شاعران دورة تانگ تنها بخشي از شعر چيني را به بار آورده‌اند، و شعر فقط بخش كوچكي از ادب چيني است. براي ما دشوار است كه عمر و دامنة اين ادب…

شعرهای توفو چین

تائو چي‌ين- پوچويي- اشعار درمانبخش مالاريا- توفو و لي‌پو- تصويري از جنگ- ايام آسايش- بينوايي- مرگ لي‌پو در چين برابر است با كيتس در انگليس. اما سرايندگان ديگري هم هستند كه مانند او نزد چينيان گراميند. يكي از اينان تائو چي ين است كه اهل…

پاره‌ای از ویژگیهای شعر چینی

نظم آزاد- تصويرسازي در شعر- هر شعري تصوير است و هر تصوير شعر- رقت- كمال صوري شعر چيني را تنها از روي آثار لي‌پو نمي‌توان شناخت. براي شناخت يا، اگر بهتر بگوييم، براي احساس شعر چيني بايد بي‌شتاب به شاعران بسيار رو كنيم و با شيوه‌هاي…

فرشته مطرود چین

قصه‌اي از لي‌پو- جواني و دليري و عشقهاي او- در زورق سلطنتي- بشارت انگور- جنگ- سفرهاي لي‌پو- در زندان شعر بيمرگ به هنگام سلطنت مينگ‌هوانگ، فرستادگاني از سرزمين كره آمدند و پيامي آوردند. اين پيام را به خطي نوشته بودند كه هيچ يك از وزيران…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

افتخار سلسله ‌تانگ

دودمان جديد – شيوة تاي تسونگ براي كاهش بزهكاري – عصر آسايش – فغفور مشعشع – سر گذشت يانگ كوي في – طغيان آن لوشان ظهور عصر درخشان تاريخ چين معلول سه علت است: اختلاط نژادي، تحريك معنوي آيين بودا، و نبوغ يكي از بزرگترين فغفورهاي چين به نام…

آزمایشهایی در سوسیالیسم چین

هرج و مرج و فقر – دودمان هان – اصلاحات وو تي – ماليات بر درآمد – اقتصاد منظم وانگ مانگ – انهدام آن – هجوم تاتارها مرگ شي هوانگ تي، مانند مرگ هر سلطان خودكام ديگر، اغتشاشاتي در پي داشت. براستي تنها يك فرد جاويد مي‌تواند واقعاً قدرت را…

بیسمارک چین

دورة امارات جنگاور – خودكشي چوپينگ – شي هوانگ تي چين را وحدت مي‌بخشد – ديوار بزرگ – كتابسوزان – شكست شي هوانگ تي بايد گفت كه كنفوسيوس، ناشاد جان داد، زيرا فيلسوفان دوستدار وحدتند، و ملتي كه، مطابق انتظار كنفوسيوس،‌ مي‌بايست در زير لواي…

چوانگ‌تزه ایدئالیست

بازگشت به طبيعت- جامعة بيحكومت- راه طبيعت- حدود عقل- تكامل انسان- تكمه‌ساز- نفوذ فلسفة چين در اروپا با اينهمه، آيين «بازگشت به طبيعت» بآساني از رواج نيفتاد، و در آن عصر هم، مانند اعصار ديگر، مبلغاني يافت؛ هوادار بزرگ آن تصادفاً…

شون تزه واقع‌گرای در تاریخ چین

طبع شرير انساني- ضرورت قانون در فلسفة منسيوس ضعفهاي بسيار وجود داشت، و معاصرانش آنها را با سرور سبعانه‌اي رجوع شود به بند 3 از قسمت I فصل بيست و پنجم.آشكار ساختند. آيا انسانها طبعاً خوبند و تنها به وسيلة مؤسسات اجتماعي بد دچار…