دسته: تاریخ تمدن چین باستان

شعرهای توفو چین

شعرهای توفو چین

تائو چی‌ین- پوچویی- اشعار درمانبخش مالاریا- توفو و لی‌پو- تصویری از جنگ- ایام آسایش- بینوایی- مرگ لی‌پو در چین برابر است با کیتس در انگلیس. اما سرایندگان دیگری هم هستند...

فرشتة مطرود چین

فرشته مطرود چین

قصه‌ای از لی‌پو- جوانی و دلیری و عشقهای او- در زورق سلطنتی- بشارت انگور- جنگ- سفرهای لی‌پو- در زندان شعر بیمرگ به هنگام سلطنت مینگ‌هوانگ، فرستادگانی از سرزمین کره آمدند...

بيسمارك چين

بیسمارک چین

دوره امارات جنگاور – خودکشی چوپینگ – شی هوانگ تی چین را وحدت می‌بخشد – دیوار بزرگ – کتابسوزان – شکست شی هوانگ تی باید گفت که کنفوسیوس، ناشاد جان...