مرور رده

مراسم تاجگذاری شاهان هخامنشی

خلاصه ای از مراسم تاجگذاری در سلسله هخامنشیان در زمان اردشیر دوم هخامنشی

مراسم جانشینی شاه جدید در سلسله هخامنشیان زندگینامه اردشیر در کتاب مردان نامی پلوتارک(که احتمالا از نوشته های کتزیاس نیز بهره گرفته است) : بی درنگ پس از مرگ داریوش دوم، شاه(اردشیر دوم) به پاسارگاد رفت تا در مراسم آغاز سلطنت که توسط…