مرور رده

ساسانیان

 

 

پیش از ظهور اسلام و حمله عربها به ایران آخرین شاهنشاهی ایران ساسانیان از سال (224تا 651 میلادی ) بر سرزمین ایران حکومت می‌کردند . یکی از مهمترین و موثرترین دوره‌های تاریخ ایران دوره حکومت ساسانیان بوده است زیرا شاهنشاهی ساسانیان  دوباره ایران را پس از سقوط هخامنشیان برای اولین بار یکپارچه ساخت . در دوره ساسانی  تمدن ایرانی از جهات مختلف به شکوفایی رسید .

حکایتی از گلستان سعدی در مورد هرمز ساسانی

هرمز (جانشین انوشیروان دادگر) را گفتند: وزیران پدر را چه خطا دیدی که بند فرمودی؟ گفت: خطایی معلوم نکردم، ولیکن دیدم که مهابت من در دل ایشان بی کران است و بر عهد من اعتماد کلی ندارند، ترسیدم از بیم گزند خویش آهنگ هلاک من کنند. پس قول حکما

پایتخت حکومت ساسانیان کجا بوده است؟

پایتخت ساسانیان شهر تیسپون پایتخت ایران در دوره حکومت ساسانیان بوده است. این شهر که امروزه در محدوده کشور عراق جای گرفته است، در دوران اشکانیان نیز به عنوان پایتخت غربی ایران بوده است. این شهر از زمان پادشاهی اردشیر یکم در تا یزدگرد سوم ،…

برتری هوش و خرد و ویژگی های شخصیتی اردشیر بابکان

در گزارشی دربارۀ به قدرت رسیدن اردشیر بابکان آمده است که بعد از مرگ بابک مردم شهر استخر اردشیر پسر کوچکتر بابک را به علت برتری در عقل و خرد به پادشاهی خود برگزیده اند و گفته شده است که در دوره ساسانی هیچ پادشاهی، حتی پادشاهان بزرگی چون…

آشنایی با هرمز دوم ساسانی

پس از نرسه، هرمزد دوم ساسانی هشتمین شاه این سلسله بود که بر تخت نشست. هرمز دوم، همچنین که با نام هرمز پارسا نیز شناخته می‌شود، پسر و جانشین هرمز یکم بود. فردوسی او را اورمزد نرسی نامیده است. مدت شاهی را برخی 7 یا به قول فردوسی 9 سال نوشته…

نرسه، هفتمین شاه ساسانیان

آغاز کار شاهنشاه نرسه نرسه هفتمین پادشاه ساسانیان، فرزند شاپور اول و گوردزاد بود که در سال 228 پس از میلاد چشم به جهان گشود و به سال 303 میلادی در سن حدود 70 سالگی درگذشته است. نرسه در سال ۲۹۳ میلادی به تخت ساطنت رسید. رومی ها وی را نارسِس…

بهرام دوم، پنجمین شاهنشاه ساسانی

به پادشاهی رسیدن بهرام دوم بعد از درگذشت بهرام یکم فرزندش بهرام دوم در چهارده سالگی و به سال 276 میلادی به تخت سلطنت نشست. او بعد از مرگ پدر و به احترام وی چهل روز پس از رسیدن به حکومت ایران، تاج بر سر نگذاشت. پیش از تاجگذاری موبدان اندرز…

اهمیت دادن خسرو انوشیروان دادگر به دانش

خسرو انوشیروان در منابع تاریخی بیگانه ، به عنوان پادشاهی دانش دوست و فیلسوف معرفی شده است، چنان که آگائیاس با همۀ دشمنی و کینه ای که از خسرو انوشیروان دارد، اعتراف میکند که این پادشاه ایرانی را به لحاظ دانش دوستی بسیار مورد تمجید و تکریم

شعر در عصر ساسانی

از دوره ساسانی نیز ابیات و قطعات منظومی باقی مانده است و بر روی هم مسلم است که در ایران پیش از اسلام شعر رواج و انتشاری داشته است اما نه مانند دوره اسلامی موضوعی که باید بخاطر داشت آنست که اشعار پیش از اسلام معمولاً با آهنگ های موسیقی

هرمز چهارم پادشاه ساسانی که بود؟

پس از درگذشت انوشیروان، فرزندش هرمزد چهارم به سال ۵۷۹ میلادی بر تخت سلطنت جلوس کرد. در زمان به فرمانروایی رسیدن هرمزد چهارم ایران درگیر و دار جنگ با روم بود، جنگی که در زمان خسرو انوشیروان شروع شده بود. امپراتور روم تمایل داشت در قبال صرف

یزدگرد دوم، پادشاه پرآوازه ساسانی

زندگی نامه یزدگرد دوم یزدگرد دوم ساسانی فرزند بهرام گور و سپینود، شانزدهمین پادشاه از شاهنشاهی ساسانی بود که هجده سال سلطنت نمود (از 438 تا 457 میلادی). شاهنشاهی ایران در زمان سلطنت یزدگرد دوم در وضعیت خوبی واقع بود. یزدگرد دوم دارای چهار

وصف خسرو انوشیروان توسط محمد جواد مشکور

دوره ی سلطنت این شاهنشاه از درخشان ترین دوره های عهد ساسانی است. ایران چنان عظمتی یافت که حتی از عهد دو شاهپور بزرگ هم گذشت. توسعه ی دامنه ی ادبیات و فرهنگ این عهد را کیفیت مخصوصی بخشید در زمان او سلسله ی ساسانی به اوج عظمت خود رسید، و