دسته: تاریخ تمدن ژاپن باستان

مقاله‌نگاري در ادبیات ژاپن

مقاله‌نگاری در ادبیات ژاپن

بانو سی‌شوناگون- کامو نوچومی آرای هاکوزکی هم مورخ بود و هم مقاله‌نگار، و تأثیر او در مقاله‌نگاری، که شاید دلاویز‌ترین شاخه ادب ژاپنی باشد، عظیم است. قهرمان این حوزه هم،...

تاريخ در ادبیات ژاپن

تاریخ در ادبیات ژاپن

مورخان- آرای هاکوسه‌کی با آنکه بدشواری می‌توان میان تاریخنگاری و داستان‌نویسی ژاپنی فرق گذاشت، کتابهای تاریخی آن کشور به اندازه داستانهایش دلپذیر نیستند. کهنترین تاریخنامه موجود ژاپنی کوجیکی یا «کارنامه...

داستان در ادبیات ژاپن

داستان در ادبیات ژاپن

بانوموراساکی- داستان گنجی- مزایای آن- داستانهای اخیر ژاپن- یک فکاهی‌نویس اگر شعر ژاپنی، با موازین غربی، کوتاه می‌نماید، رمان ژاپنی این کوتاهی را جبران می‌کند، زیرا شاهکارهای داستانی سر به...

‌زبان و آموزش و پرورش در ژاپن باستان

‌زبان و آموزش و پرورش در ژاپن باستان

زبان- خطنویسی- آموزش و پرورش ژاپنیان خطنویسی و آموزش و پرورش خود را از چینیان، که به نظر آنان وحشی بودند، فرا گرفتند. زبان ژاپنی، هر چند که محتملا مغولی...

انديشمندان  ژاپن

اندیشمندان ژاپن

آمدن فلسفه کنفوسیوس به ژاپن- انتقاد از دین- دین دانشوران- کایبارا اک‌کن- سخنی در آموزش و پرورش- نظری درباره لذت- نحله‌های مخالف- اسپینوزای ژاپن- ایتوجینسای- ایتوتوگای- اوگیوسورای- جنگ دانشوران- مابوچی-...

نقش خانواده در ژاپن باستان

نقش خانواده در ژاپن باستان

اقتدار پدر- وضع زن- کودکان- اخلاق جنسی- گیشا- عشق در شرق، بیش از غرب، باید منشأ حقیقی نظام اجتماعی رادر خانواده جست. اقتدار فوق‌العاده پدر در ژاپن و سایر کشورهای...

مردم ژاپن

مردم ژاپن

قامت- آرایه‌ها- لباس- خوراک- آداب مردمداری- نوشابه ساکی- مراسم چای‌نوشی- گلپرستی- طبیعت دوستی- باغها- خانه‌ها ژاپنیان، که اکنون در جهان سیاست بیش از اقوام دیگر اهمیت دارند، دارای قامتی کوتاه...

رنجبران ژاپن باستان

رنجبران ژاپن باستان

طبقات منفصل- آزمایشی در ملی کردن اراضی- تثبیت دستمزد به وسیله حکومت- قحطی- صنایع دستی- پیشه‌وران و اصناف مردم ژاپن، که در عصر امپراطوری به هشت‌سی (طبقه منفصل یا کاست)...

قوانین ژاپن

قوانین ژاپن

نخستین قوانین- مسئولیت جمعی- کیفرها دستگاه قانونی ژاپن، که بر محور انتقامگیری خصوصی می‌گردید، از عرف قدیم مردم ژاپن و قوانین قرن هفتم چین سرچشمه می‌گرفت. هنگامی که علوم و...

صنف ساموراي ژاپن

صنف سامورای ژاپن

ناتوانی امپراطوران- اقتدارات شوگونها- شمشیر سامورای- قوانین سامورای- هاراکیری- چهل و هفت «رونین»- حکم تخفیف یافته قاعدتاً، امپراطور، که جنبه‌ای الاهی داشت، تارک ملت شمرده می‌شد. شوگونها یا سپهسالاران، که...

ميمون سيماي بزرگ تاریخ ژاپن

میمون سیمای بزرگ تاریخ ژاپن

فرمانروایی هیده‌یوشی- حمله به کره- کشمکش با مسیحیت همچنانکه ژاپنیان با اصرارتوضیح می‌دهند، هیده‌یوشی بزرگ معاصر الیزابت، ملکه انگلیس، و اکبر، شاه هندوستان، بود. وی فرزند کشاورزی بود و دوستانش...

حكام مستبد ژاپن باستان

حکام مستبد ژاپن باستان

شوکونها- حکومت باکوفو- دستگاه نیابت سلطنت هوجو- حمله قبلای قاآن- شوگونی خاندان آشیکاگا- سه دزد دریایی این وضع، قشری از طبقه حاکم را، که شامل سپهسالاران یا شوگونها بود، به...