دسته: تاریخ تمدن ژاپن باستان

تاريخ در ادبیات ژاپن

تاریخ در ادبیات ژاپن

مورخان- آرای هاکوسه‌کی با آنکه بدشواری می‌توان میان تاریخنگاری و داستان‌نویسی ژاپنی فرق گذاشت، کتابهای تاریخی آن کشور به اندازه داستانهایش دلپذیر نیستند. کهنترین تاریخنامه موجود ژاپنی کوجیکی یا «کارنامه...

انديشمندان  ژاپن

اندیشمندان ژاپن

آمدن فلسفه کنفوسیوس به ژاپن- انتقاد از دین- دین دانشوران- کایبارا اک‌کن- سخنی در آموزش و پرورش- نظری درباره لذت- نحله‌های مخالف- اسپینوزای ژاپن- ایتوجینسای- ایتوتوگای- اوگیوسورای- جنگ دانشوران- مابوچی-...

مردم ژاپن

مردم ژاپن

قامت- آرایه‌ها- لباس- خوراک- آداب مردمداری- نوشابه ساکی- مراسم چای‌نوشی- گلپرستی- طبیعت دوستی- باغها- خانه‌ها ژاپنیان، که اکنون در جهان سیاست بیش از اقوام دیگر اهمیت دارند، دارای قامتی کوتاه...

صنف ساموراي ژاپن

صنف سامورای ژاپن

ناتوانی امپراطوران- اقتدارات شوگونها- شمشیر سامورای- قوانین سامورای- هاراکیری- چهل و هفت «رونین»- حکم تخفیف یافته قاعدتاً، امپراطور، که جنبه‌ای الاهی داشت، تارک ملت شمرده می‌شد. شوگونها یا سپهسالاران، که...