مرور رده

تاریخ سومر باستان

 

 

سومر نخستین تمدن در جهان با مصر باستان نامیده شده است که در جنوب بین النهرین ، جنوب عراق امروزی قرار دارد . نخستین نمونه های خطی سومریان قدمتی بیش از ( 2500 سال پیش از میلاد ) را نشان نمی‌دهد اما مورخان طبق تحقیقاتی که انجام داده اند این عقیده را دارند که با توجه به نام های شهرها ، رودها ، شغل ها و دیگر اسناد کشف شده ، این منطقه اولین بار بین سالهای (5500 تا 4000 پیش از میلاد ) توسط قومی غیزسامی که به زبان سومری سخن می‌گفتند مسکونی شده است .

نین لیل ، الهۀ سومری

نین لیل/ Ninlil/_ الهۀ سومری نام او « هوا _ بانو» لقبی افتخاری برای خوشآمد به انلیل است. نام اصلی او سو  sud بود. در اسطورۀ انلیل و سود آمده است که چگونه این لقب به این الهه جوان به هنگام ازدواجش داده شد. به‌عنوان همسر انلیل، این الهه…

نین گیش زیدا

نین گیش زیدا/ Ningišzida/ _ خدای سومری معنای نام او نین. گیش. زید. دا. nin.giš.zid.da یعنی« فرمانروای درخت خوب» ناشناخته است. اگرچه یاکوبسن آن را به‌عنوان« نیروی درخت برای ایجاد غذا از طریق ریشه» می‌خواند. این خدا را به‌عنوان یک خدای…

نین گیرین، الهه سومری

نین گیرین/ Ningirin/_ الهۀ سومری نام او که به‌صورت نین. آ. ها. کود. دو Nin.A. HA. KUD.Du به معنای «بانوی سحر و جادو»است، در متون فارا، دیده می‌شود. در مجموعۀ سرودهای معبدی در سومر، نام او، با معبدی به نام موروم murum مربوط است. گفته می‌شود…

نین گیرسو

نین گیرسو/Ningirsu /_خدای سومری نام او به معنای«فرمانروای گیرسوGirsu» است که شهری متعلق به ناحیه لاگاش بوده است. نین گیر سو، یک خدای محلی باستانی بود که در آغاز، در فهرست خدایان فارا ظاهر می‌شود و مورد پرستش همۀ پادشاهان لاگاش بود. به‌طور…

نین گال ، الهه سومریان

نین گال /Ningal/ نام او به معنای «بانوی بزرگ» است. نین گال به‌عنوان همسر نانا، ماه-خدا، باهم‌ترش در اور به‌ویژه در طی دورۀ سوم اور مورد پرستش بود. پادشاهان این سلسله پرستشگاهی برای او به نام اِ-کارزیدا E-karzida برپا ساختند و تندیس ها و…

نین سیانّا الهه سومر

نین سیانّا/ Ninsianna/_الهۀ سومری شخصیت بخشیدن به ستارۀ ناهید شانو-اور-شوشا-مه-اِ-اوکی-ما-لو-او – šanu – ur – me – eu Kl ma – lu – u که مورش آسمان و زمین را پر می‌کند. و این نکته در یک متن اکدی آمده است. او را با ایشتار یکسان می‌دانستند.…

نین سون /Ninsun/_الهۀ سومری

نام او به معنای «بانوی گاوهای وحشی است.» این الهه پرستشگاه مقدسی در کولّاب kullab داشت که ناحیه ای از اوروک بود و به چراگاه پیرامون دوموزی تعلق داشت. این الهه درواقع، مادر او بنابراین، مادرشوهر اینانا است گفته می‌شود که گیل گمش…

نین خورسانگا ، الهه سومری

نین خورسانگا/نین خورساگ/Ninhursanga/Ninhursag/ الهۀ سومری «بانوی خورساگ» (سرزمین سنگی بیابانی بر طبق گفتۀ یاکوبسن). اسطورۀ لوگال.اِ lugal. E(_نی نورتا) توضیح می‌دهد که چگونه این لقب به‌وسیلۀ پسرش نی نورتا به او داده‌شده بعد از آن‌که نی…

نین تو ، الهه سومریان

نین تو /نین تور /Nintur/Nintu/-الهۀ سومری نام او به معنای «بانویی است که می‌زاید» شکل کهن علامت خط میخی صورت سایبان نئین را ترسیم می‌کند به نوعی که ممکن است پناهگاهی برای گوسفندان باشد. در فهرست خدایان آن =آنوم، این الهه با شاسوروم šasurum…

نی ناز ، خدای سومری

نی ناز /Ninazu/_خدای سومری نام او به معنای «سرور شفابخش» است. نی نازو در آثار نوشته‌شده به خط میخی تحت جنبه‌های مختلف و گاهی کاملاً متضاد ظاهر می‌شود او، یک ورد خاص از سنت‌های مختلف است که در پیرامون یک نام آسمانی در طی زمان، درهم آمیخته و…

خرید مجموعه کتاب های تاریخی و مذهبی

نیسابا ، الهه سومری

نیسابا /نیدابا/Nidaba/Nisaba/_الهۀ سومری نام او با علامت خط میخی، ناگا NAGA نوشته می‌شود که برای نامیدن انواع غله به کار می‌رفت. علامت شمایل‌نگاری او یک دسته غلّه بود. تلفظ نی-ایس سابی Ni -is -sa – bi از سوی قدیم‌ترین اسناد مکتوب به‌صورت…

نون گال ، الهه سومری

نون گال /Nungal/_الهۀ سومری نام او به‌طور تحت‌اللفظی به معنای «شاهزادۀ بزرگ» است پیش از دورۀ نو-سومری، از نون گال نامی‌برده نمی‌شود و در میان خدایان نیپور به‌عنوان «عروس انلیل» ظاهر می‌گردد که دختر آنAn  و ارش کی گال و همسر خدایی به نام…

نوسکو ، خدای سومر

نوسکو/Nusku/-خدای سومری بابلی‌ها نیز او را به همین اسم می‌نامیدند، به‌عنوان یکی از پسران انلیل او را در نیپور و در معبد اِ- سوشی هوشریا E. sušihušria  می‌پرستیدند. در متون سومری او به‌عنوان کارمند عالی رتبه در خدمت انلیل توصیف می‌شود…

نانشه ، الهه سومری

نانشه/ Nanše/_ الهۀ سومری نام او با یک علامت مرکب برای« خانه» و « ماهی» نوشته می‌شود. این الهه مانند نامو Nammu, مربوط به آب است. اگرچه به‌طور اخص، مربوط به رودها و ترعه ها می‌شود و تعداد زیادی از آن‌ها به اسم او نامگذاری شده‌اند. در انکی…

نانایا ، الهه سومری

نانایا/Nanaya/ _ الهۀ سومری، شناخته‌شده از دورۀ اورسوم مانند اینانا او را دختر آن و خواهر اوتو می‌نامیدند و این الهه به نظر می‌رسد که به‌عنوان ستارۀ زهره مورد احترام بوده است، اما در مقام خود به‌عنوان خدایی بود زیرا، در فهرست‌های تقدیمی…