کنفسیوس (کنفوسیوس)

کنفوسیوس بزرگترین متفکر دوره باستانی چین است ، به همین سبب هنگام اشاره به فرهنگ سنتی چین نمیتوان اورا نادیده گرفت . در دهه ۷۰قرن گذشته یک دانشمند امریکائی در رده بندی یک صد شخصیت نامدار که در تاریخ بشریت تاثیرات مهم و بزرگی داشته اند کنفوسیوس را بعد ازعیسی و ساکیامونی ودونفردیگر در مقام پنجم قرار داد. اما برای چینیان تاثیرات کنفوسیوس بیشتر از دیگران است ، در واقع میتوان گفت هر چینی تا اندازه ای متفاوت تحت تاثیر کنفوسیوس قرارداشته است . کنفوسیوس بنیادگذار تئوری “رو” چین است ، در بیش از ۲۰۰۰سال گذشته تاثیرات عقاید”رو” در چین نه تنها در زمینه هائی مانند سیاست و فرهنگ بلکه درقول و فعل هر چینی جلوه یافته است . عده ای دانشمندان خارجی حتی اندیشه ” رو” را اندیشه مذهبی چین تلقی میکنند ، اما در حقیقت مکتب فکری ” رو “یکی ازمکاتب فکری باستانی چین و نوعی اندیشه فلسفه است نه مذهبی . عقاید ” رو” در جامعه فئودالی بیش از ۲۰۰۰ساله اندیشه ارتدکس دانسته شده و از جایگاه والایی برخورداربوده است . تئوری کنفوسیوس نه تنها در چین بلکه در برخی از کشورهای آسیا تاثیرات عمیقی دارد. در حال حاضر چینیها در سراسر جهان زندگی میکنند و میتوان گفت تاثیرات اندیشه کنفوسیوس به چین و آسیا محدود نبوده است . کنفوسیوس در سال ۵۵۱ق م متولد شد و در سال ۴۷۹ق م در گذشت و زمان زندگی وی حدود ۱۰۰سال پیشتر از زمان الستوده یونانی است . در تاریخ چین عصرزندگی کنفوسیوس دوران بهار و پائیز نامیده میشود ، درآن زمان کشور پادشاهی- به انحطاط گرائیده و بسیاری از کشورهای کوچک ظهورکردند. کنفوسیوس اهل کشور ” رو ” یعنی استان سان دون امروزی است . کنفوسیوس در تمام عمرخود به مقامی بالادست نیافت. اما وی صاحب دانش عمیق بود . در چین باستان آموزش در انحصار طبقه اشراف بود،اما کنفوسیوس نظام انحصاری اشراف را در هم شکست . وی شاگردانی از طبقات مختلف را پذیرفت ، گفتنی است حدود سه هزار نفر شاگرد وی بودند ، از میان آنان چند تن همانند کنفوسیوس به دانشمندانی بزرگ تبدیل شدند . آنان اندیشه کنفوسیوس را ادامه و توسعه دادند .
چرا عقاید کنفوسیوس در عصر فئودالی همواره حکمفرما بود؟ پاسخ به این سئوال چندان ساده نیست ، خلاصه کلام عقاید وی درباره درجه بندی جدی و رفرمیسم سیاسی وی با منافع طبقه حاکم منطبق و برای ثبات و توسعه اجتماعی وقت مساعد است . در اوائل ظهور عقاید کنفوسیوس این عقاید به اندیشه اصلی مبدل نشد . تا قرن دوم قبل از میلاد چین وقت کشوری نیرومند و یکپارچه به حساب آمد کهتمام اختیارات در مرکز جمع شده بود . حاکمان پی بردند که تئوری کنفوسیوس برای حفظ ثبات جامعه فئودالی مناسب است ؛ لذا آنرا بعنوان اندیشه ارتدکس کشور مشخص کردند. کتاب موسوم به ” سخنان” که حاوی افکار، سخنان ومطالب درباره کردار کنفوسیوس است دردوره باستانی همچون قران و کتاب مقدس مسیح مقدس بوده است ، در حقیقت ،”سخنان” کتابی با موضوع غنی و زبانهای جالب محسوب میشود و همه جا نور عقلانیت آن میدرخشد . در این کتاب سخنان کنفوسیوس بهزمینه های مختلف مانندتحصیل ، موسیقی ، گردشگری و دوستی مربوط است . موضوع تئوری کنفوسیوس بسیار فراوان است ، بسیاری از موارد امروزه نیز ارزش زیادی دارد ، بسیاری اقوال وی به ضرب المثالهای مورد استفاده عموم مردم چین مبدل شده است .
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها