دروغی بزرگ درباره ملتی بزرگ

سرباز نیزه دار پارسی خوزستانی - دوره هخامنشیان - ایران باستانفیلم ۳۰۰ را که بتازگی ساخته شده وبه نمایش درآمده نه جدیدترین حمله فرهنگی بود که از غرب شود ونه آخرین آنها خواهد بود اما این بار سمت فلش این حمله به ایران یکی از کانونهای چندین هزار ساله تمدن وقدرت است که طی قرونی پرچمدار پیشقراول توسعه فرهنگ وعلم وادب بوده است ودر این برخورد کماکان ایران نقشی جدی ایفاء می کند .

از آنجائی که کانون مقابل ایران همیشه خود را وارث فرهنگ وهنر یونان معرفی می کند مجبور است در اینگونه مواقع از این قالب با ایران مقابله کند.وساخت این فیلم در همین راستا می باشد. نقاط ضعف و اهانت های این فیلم به ایران وایرانی بحدی گسترده است که ناچار هستیم در این مقال بدان بپردازیم .در زمانی که حوادث این فیلم می گذرد (قرن ۵ قبل از میلاد) ایران تنها قدرت بزرگ آن روزگار بود و دامنه قدرتش شامل تمامی تمدنهای بزرگ وشناخته شده آنروزگار (سند، ماد، بابل، آشور، ایلام، دریانوردان فینیقی، هیتی ها، مصر، حبشه، لیدیا ویونیه) می شدکه خود این تمدنها دهها ملت وفرهنگ را درخود داشتند. قدمت این امپراتوری نوپا با ملتی آزاده وشریف (ایرانی وآریایی معنی شریف وآزاده می دهد) ریشه در تمدنی ۵۰۰۰ ساله در فلات ایران ودر همین حدود در خارج از فلات آن داشت. ماجرای فیلم بر پایه جنگ های “مدیک”(مادی =ایران ویونان) رخ میدهد .زمان آن ۴۸۰ قبل از میلاد وعزیمت ایران از تنگه ترموپیل برای تصرف آتن می باشد. ارتش اسپارت راه این تنگه را می بندد وارتش خشایارشا در پشت این تنگه معطل می شود و پس از نبردی خونین با کشته شدن اسپارتها راه برای تصرف آتن باز می شود. نبرد خونین بوده طوریکه آرسام برادر جنگجو و مبارز خشایارشا کشته می شود. اما جزئیات نشان نمی دهد که هیچ شباهتی با ماجرای فیلم مذکور داشته باشد. ما از جهت متفاوت این فیلم را بازنگری می کنیم تا خواننده خود قضاوت بر بطالت آن نماید.

دیدگاه اخلاقی واعتقادی

فیلم سراسر نشان دهنده این است که ایرانیان خرافه پرست، مستبد، مخالف با آزادی، دارای تمایلات امپریالیستی می باشند. هیچ منبعی نشان نمی دهد که ایرانیان درکفر بوده وخدایی واهی مثل خشایارشا داشته باشند واوخود را بنده مهر ویا اهورمزدا (خدای نامیرا ونادیدنی) می دانسته است –طبق کتیبه های یافته شده از وی- نام اهورمزدا را با تاکید آورده اند واو را خدای بزرگ نامیده اند. در حقیقت آنها پیرو یکی از پیامبرانی الهی بوده اند (زرتشت)که صاحب کتاب بوده است. ایرانیها سابق آیین باستانی خود از بت پرستی گریزان بوده اند وبه مللی که اصنام و هیاکل سنگی، مفرغی وطلایی را خدا متصور می نمودند به دیده بد می نگریسته اند. ایشان خدایی را می پرستیده اند که در اعلی بوده ودیده نمی شده است. برای ایرانیان مضحک بود که خدا لخت وعور ومجسم باشد به همین علت شاید الهه ها وخدایان مادی ملل دیگر ویونانیان را سرنگون کرده باشند.آنها در هوای باز عبادت میکردند ولی گاه بر طبق شعار تساهل در امور دینی –طبق استوانه کورش یا منشور آزادی –ملل دیگر را در امور دینی –اجتماعی خویش آزاد                      می گذاشتند.

از دید ایشان شاه شاهان یا خشایار شا نماینده اهورمزد در زمین –ونه خود خداوند- بوده که مجری احکام وی بوده است و از آنجا که فره ایزدی همراه ایشان بوده به شاه احترام زیادی می گذاشته اند. دراین فیلم خشایار شا را شاهی نشان داده اند که خود را خدا نامیده وهمه را عبد وبنده خود کرده است آیا این جز قلب تاریخ وتمدن است.

آزادی و آزادیخواهی از منظر دو  فرهنگ

سربازان هخامنشی در جنگ و مبارزه با حیوان وحشیفیلم منادی این است که ایرانیان مخالفان آزادی بوده (وهستند) و هزار !!ملت را به بند کشیده وبه مسلخ فرستاده اند وحال قصد دارند مرکز آزادیخواهی جهان آنروز !! اسپارت ویونان را به بند آورند.

کمتر آگاهی در دنیا است که نام “استل کورش”یا استوانه کورش را نشینده باشد. د رقرن ۵ قبل از میلاد پس از آنکه کورش کبیر (که خود یک پیامبر بود) بابل مرکز بزرگ تمدن میانرودان را با آرامش تصرف نمود دستور آزادی ملل در بند بابل – منجمله یهودیان – را صادر نمودو اعلامیه ای خطاب به همه ملل صادر نمود که محتوای آن باعث افتخار همه ایرانیان است که در قرن ۵ قبل از میلاد و درحدود ۲۶۰۰ سال پیش ایران اولین اعلامیه حقوق بشر را صادر کرده است. از آن جمله گفته است …

هنگامی که من بی جنگ وستیز وارد بابل شدم …فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند وبی دینان آنان را نیاز دارند… این آزادی در عقیده ریشه درتمایل به آزادی راستین دارد ایشان وشاهان وفرماندهان دیگر ایرانی با ورود به هر کشوری دستور می دادند که به اعتقادات وحدود مردم احترام گذارده شود تا حدی که بعضی از رسوم ملل را که با اعتقادات شخص ایشان تناقض داشت (مثل احترام به گاو مقدس در مصر) بجا آوردند.

این احترام تا به حدی بود که آزادگی، تهور و دلیری را ایرانیان نزد هر ملتی حتی دشمنان خویش والا می شمردند چه بعد از نبرد ترموپیل خشایار شا با آنکه می توانست براحتی بعد از آتن اسپارت  را (که اینک ارتش آماده وفرمانده نداشت) تصرف کند به پاس دلاوری ایشان دستور ممانعت از حمله به اسپارت را صادر کرد. ملتهای تابعه ایران هیچگاه در بند نبودند وهر عید نوروز برای شاه شاهان هدایایی (ونه باج ) می آوردند وطبق مراسم زیبایی یکایک به ایشان تقدیم می کردند. این آزادی تا محدود باعث شد چند ملت منجمله مصر ساز جدایی سر دهند وبرای مدتی از ایران جدا شوند. از سوی دیگر حتی طبقاتی فرو دست در آن زمان از حقوق یک فرد به تمام معنی برخوردار بودند. طبق محتوای الواح گلی مکشوفه درتخت جمشید  تعداد زیادی از آن در دانشکاه شیکاگو به رسم امانت! مانده است برای هر کارگر وخدمتکاری مزدی خاص تعریف شده بوده ومتناسب با وضعیت آنان از حقوقی متناسب برخوردار بودند و وضعیت مشابه با آنچه درمورد کارگران وکنیزان در مصر آشور وحتی یونان دیده می شد در ایران نبوده است. حتی برای زنی که ازطفلش نگاهداری می کرده است مزد دوران نگاهداری از طفل جداگانه پرداخت می شده است. بعضی از اشخاص ملل تابعه می توانسته اند به راحتی با شاه شاهان سخن بگویند که در میان آنها دموکلس طبیب یونانی وچند تن دیگر بودند که با وجود عادی بودن موقعیت اجتماعی اشان از صمیمیت و رابطه خوبی با بزرگان هخامنشی برخوردار بوده اند. این احترام به آزادی و برابری افراد در نهاد و ریشه فرهنگی ایرانیان بوده است. نوع تابعیت ملل نه با اسلحه بلکه با اعلام اطاعت و همداستانی بوده است نه با ویرانی و سلب اعتقادات و آثار و فرهنگ و اقتصاد. اما در کشورهای دیگر مطلقا چنین نبود. حتی در یونان که عده ای مهد دموکراسی می نامندش آنچه را احزاب تعیین می کردند مشی وروش سایرین می بود. در اسپارت و سایر دولت شهرها که مطلقا از آزادی خبری نبوداسپارت گروهی از بندگان را داشت که غالبا اسرای جنگی بودند و در زمان های متفاوت در بدترین شرایط به کار گمارده می شدند. یعنی ایشان ۲ طبقه محروم از حقوق اجتماعی وآزادی “بیگانگان”و”بردگان” را داشتند. ایشان جوانان را به دزدی راهزنی وآشنایی با خشونت های آنرا تشویق می کردند .

خشونت وگرایش شدید به آن برای برتری فضیلت محسوب میشد. اگر پیروی از چنین قوانین را فضیلت بدانیم براستی اسپارتیها در این فضیلت مقام شایسته ای دارند!! خشونت مفرط، هرزگی، درندگی وشلاق ترس که به واقع در دست آنان بود تنها امتیازی بود که آنانرا مایه هراس دولت شهرهای دیگر یونان نموده بود و در قیاس با فضیلت هخامنشی ایران ما نوع آزادی را بخوبی از دو منتظر احساس می کنیم.

پوشاک وسیمای ایرانیان دوران هخامنشی

طرحی از خشایارشا و لباس او در تخت جمشید - هخامنشیانآنچه ما را متعجب وشوکه می کند دیدن ایرانیان فیلم به شکل اقوام سیاهپوست افریقایی می باشد. بویژه شخص خشایارشا با آن حلقه ها وزنجیرهای فراوان ولخت وبدون پوشش کافی چنانچه حتی به تصویرهای کشیده شده برروی سفالینه های یونانی قرن پنجم وچهارم مراجعه کنید (منجمله گلدان سفالینه پیدا شده در آپولی ناپل –ایتالیا که در بار داریوش کبیر را با شکوه فراوان چهره های پرجذبه و البسه زیبا به تصویر کشیده است) خواهید دید ایرانیان بسیار به یونانیان شبیه بوده اند. ایرانیان از اقوام مهاجر آریایی از شاخه های هندواروپایی بوده اند که ویژگی های نژاد فققازی را داشته اند وسفید پوست بوده اند. ایشان البته با اقوام بومی در آمیخته اند اما هرگز چنان عجیب چهره نبوده اند. ناگفته نماند که اقوام سیاه مثل حبشی ها و لیبیائیها در میان سپاه ایران بوده اند اما تعداد وجمعیت آنها بسیار کم بوده است. ایرانیان عصر هخامنشی بسیار دارای چهره گیرایی بوده اند و چهره را می آراستند وموها را به اشکال زیبا در آورده وچشمان را سرمه می کشیدند. ایرانیان در آن عصر چهرهای بسار گیرا ودلنشین داشته اند. اینان فرزندان اقوام سلتی بودند که سه شاخه انشعابی آن یونانیان، هندیان وایرانیان بودند به ویژه شباهت بین ایران ویونان زیاد بوده است. حال چرا باید اینقدر چهره ایرانیان عجیب غریب وغیر عادی باشد که تا حدی تنفر بیننده را برانگیزد. غیر این نیست که هدفی در این مسئله نهفته است و آن موازات قرار دادن بی فرهنگی و ضد آزادی بودن ایرانیان با چهره هایی خوفناک وتنفر برانگیز ایشان است، که نهایتا باعث انزجار بیننده شود. تمام کتیبه ها، نقاشی ها وحکاکی های روی مواد مختلف ودال بر شکیل بودن ایرانیان وشباهت تام آنان با برادان همخون یونانی اشان دارد. همانگونه که سارمات ها در رومانی، سکاها در آسیای میانی وشمال قفقاز وباختریها، قندهاریها، هراتیها در افغانستان کنونی با ایشان داشته و دارند. البسه ایرانیان بجز مواردی بسیار اندک (مانند تیراندازان)کوچکترین شباهتی با سواران ایرانی ندارد. اینهمه نوشته از هرودوت،گزنفون و پلوتارخ از چهره والبسه ایرانیان است. این البسه عجیب که گاه مانند لباس جنگجویان سامورایی می باشد بر چه اساس انتخاب شده            است؟!؟!

سرباز جاوید پارسی با قدرت پوپلیت یونانی را از پای در می آوردایرانیان لباسهای زیبایی داشته اند که با طرحهای زیبا ومتنوع بوده است.کلاه تیار (میثر) بر سر می نهاده اند وگاه کلاهخودی آشوری یا شبیه آن را همراه داشته اند. زرهی با فلسهایی شبیه فلس ماهی داشته اند شلواری چرمی به پا می نموده اند و چکمه ای زیبا و قداره ای شکیل بر پهلو می بسته اند. یک سپر بیضی مانند دو نیزه وشمشیری مورب بر خود می آویخته اند. تصاویر موجود نمایانگر عمق تفاوت البسه بازیگران با چهره واقعی ایرانیان است. اما جالبترین بخش آن چهره خشایارشا است. مردی بدون مو سیاه پوست با حلقه ها و زنجیرهای بر بدن که چهره و رفتار وسکناتش شبیه رهبران قبایل افریقایی است. اما خشایارشا حقیقی غیر از این بوده است، مردی بلند قامت با چهره ای زیبا طبق روایات یونانیان که زیباترین مرد آسیا شمرده شده است. چرا او فرزندآتوسا دختر زیبای کورش کبیر و داریوش کبیر بوده است. حتی اسکندر در با ملاقات مجسمه سرنگون او از عظمت او خصال او با مجسمه صحبت می کند. لباسهای ارغوانی بسیار گرانقیمت، تیارای بلند با جواهری و سنگهای قیمتی و طلا و نقره کمربند و پاپوشش زرین، عصای سلطنتی طلایی بر تختی طلایی. تخت خشایارشا فیلم مثل ومانندی ندارد !! یک سر ستون عجیب با پلکان که تخت شده است. حالیکه تخت خشایارشا در نقوش تخت جمشید نقوش مشابه کرارا تصویر شده است

مقایسه روحیه جنگجویی ایرانیان ویونانیان

سربازان جنگجوی یونانی و با درفش ایرانی - موزه لووریونانیان (اسپارتها) فیلم بطرز عجیبی مانند کابوهایی هستند که شکل وشمایل اسپارتی بخود گرفته اند. اما ایرانیان از آن سو مثل انبوه سرخ پوستهایی هستند که فریادکشان و بدن تهور از روی –با عرض پوزش-بلاهت جان میدهند. یعنی لئونیداس اینقدر استراتژی نمی دانسته ونادان بوده که برود وسنگرهایش را رها کند و روبروی خشایارشا دستجمعی خودکشی کند. این خارج از عقل نمی باشد؟ از آن سو ایرانیان حتی اندک بهره ای از عقل و تهور نبرده اند. مورخان یونانی درباره تهور ودلاوری ایرانیان نوشته اند”هرودوت پارسها مادها وسکاها خوب می جنگیدند واین عده اگر اسلحه خوب میداشت کافی بود برای اینکه جنگ با بهره مندی خاتمه یابد ”  …یا درجدال پلاته….”جنگ سخت مدت مدیدی در نزدیکی معبد سرس دوام داشت وپارسی ها مدتی پافشردند …پارسی ها نیزه های یونانی ها را از دست آنها گرفته می شکستند”… پارسیهایی که اطراف مردونیه یکی از فرماندهان خشایارشا بودند. فشاری سخت به یونانیها می داند وسوار اسبی سفید بود وخود شخصاً با هزار نفر سپاهی زبده پارسی می جنگید وتا او زنده بود پارسیها در مقابل لاسدمونی ها پافشره مردانه جنگیدند وعده زیادی از آنها را کشتند..”این شجاعت که از دهان هرودوت دشمن ایرانیان برآمده چرا انعکاس در فیلم نداشته است. ایرانیان حتی ازشجاعت برتر از یونانیان اند واگر مغلوب شوند بدلیل تکیه آنها به فرماندهان و اسلحه ضعیفتر آنها است. حالی که در این فیلم عده ای سپاه انبوه بدلیل تعداد زیاد غالب می شوند وخبری از آن برنامه های باشکوه درخشنده خشایارشا وفرماندهان او نیست. نوع آموزش جنگی ایراینان دقیقا سختر از اسپارتها بوده منتها با بایه های اخلاقی. ایرانیان از ۱۵ تا ۵۰ سالگی موظف بودند که همیشه آمادگی خود را برای رزم حفظ کنند. ایشان را هر روز صبح زود ا زخواب بیدار می کردند و  ۷ کیلومتر از سیلابها، دشتها وارتفاعات عبور می دادند در حین اینکه آوازی را می خواندند. جوانان را وادار می کردند که حیوانی وحشی (مثل گراز ،گرگ وامثال آن) را شکار کنندتا روحیه شجاعت ایشان  فزونی یابد. ایشان تمرین رزم با انواع سلاح نیزه شمشیر تبر و بویژه تیر وکمان را در برنامه خویش داشتند. ایرانیان بویژه نیزه پرانان وکماندارانی بس ماهر بوده اند برترین ایشان “بی مرگان “یا جاودانان “بوده اند که هماوردی نداشته اند. مهرهای باقی مانده نشان می دهد که چگونه ایشان انواع دشمنان ایران بویژه مصری ها و یونانیان با یک ضربت ایشان از پای درآمده اند. داریوش در نقش رستم می گوید”نیزه مرد پارسی (به مسافتهای) دور (از میهن) رفته وخواهی دانست که مرد پارسی دور با دشمن پارسیان جنگ نموده است”. نیزه مرد پارسی (ایرانی)که با قوت، دلاوری وشجاعت در ترموپیل با شمشیر وسپر اسپارتها تصادم پیدا کرده به یک شجاعت یک طرفه تبدیل شده است. ایرانیان در ترموپیل شجاعتی زائد و الوصف از خود بروز دادند، حالی آنکه موقعیت طوری بود که نیروی سازماندهی شده نمی توانست کار و عملیات کند. بنابراین شرایط اسپارتها برتر بود و ایشان از نیروی نه چندان کمتر خود حداکثر بهره را بردند و ارتش ایران را مدتی متوقف کردند. این نوع رزم که در فیلم نشان داده می شود بیشتر شبیه شوخی می ماند. در حالیکه سپاه غرق آهن پارسی آنها را در احاطه دارد مانند فیلمهای تخیلی و امثال آن جنگجو، چرخان قبل از هر عملی سربازها را به تعداد زیادی از کار می اندازد. این اغراق فیلم را به مسخره ترین نوع فیلمهایی از این دست تبدیل نموده است. ماهرترین رزمنده عهد تاریخی حداکثر همزمان می توانست هر شرایط مسلط با ۴-۸ برابر خود مقابله کند اما باوجود تعداد سربازیهای که مکررا وارد می شدند چگونه این نوع جنگ قابل تحلیل است ؟!

جمع بندی

فیلم ۳۰۰ بی شک بدون منطق، بدون تحلیل، بدون تحقیق عامداً به این شکل ساخته شده است. برای خوار و تحقیر نمودن فرهنگ، تمدن و ماهیت اخلاقی اعتقادی واندیشه ایرانیان آنهم به بدترین شکل ممکن. هر فرد مطلعی متوجه خواهد شد این فیلم در شرایطی ساخته شده که ایرانیان طبق تمام قرون پیشقراول فرهنگ و علم و هنر بوده اند و از سویی خصومتهای غرب با ایران که در هر قرن یک کشور وارث آن بوده است موجب این هجوم سینمایی بوده است. اما نکته جالب در اینجا نهفته است که متاسفانه ما با ابزار آنها با آنها مقابله نمی کنیم و لازم است که دوستان در حد توان خود چهره واقعی تمدن کهن ایران را به جهانیان نشان دهند. هر قدر هزینه در این امر صرف شود کم خواهد بود.

این جمله داریوش کبیر بهترین یاد آوری در حق سازندگان این فیلم سراسر دروغ وتهمت است

“آنچه راست است آن آرزوی من است. من دوست مرد دروغگو نیستم .”

نویسنده : فرامرز توکلی- کارشناس تاریخ و آثار تاریخ

عضویت
اطلاع از
guest

81 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
iran ra hefz konim

نوشته ی همه دوستان را خواندم اینکه بحث میکنید و نظراتتونو میگید خیلی خوبه ولی بدانید که تاریخ و گذشته ی ایران زمین مال یه گروه و دسته ی خواص نیست بلکه تمام اقوام ایرانی در ان شریکند گاهی مادها گاهی پارسها گاهی پارتها گاهی ترکها و….. همه بر این سرزمین حکمرانی کردن و در تمدن و فرهنگ ایرانی نقش دارند خونهای مردان بزرگی همچون اریو برزن – بابک خرمدین – مازیار – مرداویج – ……… برای ازادی این سرزمین ریخته شده ولی اینها هیچ گاه خوا هان جدایی ایرانیان از هم نبودند پس نگذاریم امروز که سرزمینشان به دست… مطالعه بیشتر »

فرهاد

درود براصل وابروی ایرانیان
دراینده ایرانیان به اصالت خود بازمی گردند

reza

امید وارم فرهاد جان ،امیدی هست که به چشم خویش ببینیم.

زهرا

سلام و درود بر شما. برای درسم دنبال یک نقد خوب از این فیلم که آن را دیده ام می گشتم که وبلاگ شما را دیدم و از شما سپاسگزارم.
موفق و سلامت باشید.

محسن

با سلام واقعا سایت مفیدی دارید من همیشه از مطالب شما در وبلاگم استفاده میکنم.
به امید فردایی بهتر

میلاد

سلام… همه این حرفا درست ولی کار خودمون هم خیلی میلنگه . در حقیقت فیلمهای زیادی هم درباره سفاکی امپراطوران روم در هالیوود یا دیگر جاهای دنیا ساخته شده که ایتالیاییها اصلا ناراحت نشده اند اما چیزی که آدمو از این فیلم عصبانی میکنه دروغهای زیاد و ظاهر بسیار رکیک ایرانیهاست . این هم دلیل داره: در حقیقت اونها از سکوت ما در مقابل گذشته خودمون دارن استفاده میکنند … حالا ما هی بگیم این چیزایی که میسازن دروغه ! اوضاع طوریه که آدم فکر میکنه ما اصلا دارای گذشته ای نیستیم !!! وقتی ما فیلمی از اون ماجرا نمیسازیم… مطالعه بیشتر »

احمد

مرگ بر آمریکا

arman

شوخی خوبی بود این حرف مال ۳۰ سال قبله

mohammad

ببینم آقا احمد گل یکی بیاد جلوت وایسه بگه مرگ بر ایران تو خوشت میاد؟خداییش؟بابا این حرفا یعنی چی قرار نیست که یک کشورو فوش بدی چون سیاستمداراش بدن-یکم فکر کن بعد بگو مرگ بر آمریکا اینا که نشد حرف همین فکرارو کردیم که از دنیا عقب موندیم جهان سومیم در صورتی که ی زمانی ابرقدرت بودیم به کشورای دیگه فرهنگ یاد میدادیم حالاخودمون شدیم بی فرهنگ

sajad j

عیب از خودش نیست بی سوادییم عالمی داره

مهرداد

با سلام خدمت همه دوستانی که به ایرانی بودنشون افتخار میکنن منم عین شما به کورش کبیر افتخار میکردم و وقتی کتاباشو میخوندم یه حس وصف ناپذیری بهم دست میداد ولی ۳ هفته قبل یه مطلب رو تو یه سایت خوندم که به شدت تکان دهنده بود اونجا نوشته بود که استر که یک دختر یهودی بوده با شیوه های گوناگون وارد قصر دولت هخامنشیان میشود و از میان تعداد زیادی از دختران و شاهزادگان خود را با نیرنگهای فراوان به پادشاه تحمیل میکند و همسر پادشاه میشود و بعد از اینکه زمام امور رو به دست میگیرد پای معشوقش… مطالعه بیشتر »

م س

چیزی که گفتتی یه کمش درسته. استر با حیله ونیرنگ با همدستی مردخوای همسر خشایاشاه میشه. در اون زمان مردم ایران از هرزگی و کثافت کاری بدور بودن ولی با باز شدن پای یهودیا به ایران داشتن به همه چیز گند میزدن. هامان وزیر شاه بهش میگه که وضعیت داره چجوری میشه شاهم دستور میده یهودیارو بگیرن ولی استر در حالت مستی شاهو فریب میده که هامان یه دروغگو است. (دروغ یک گناه بزرگ) شاه دستور میده هامان وهمه طرفدارانش رو بکشن. گفته میشه این حادثه تلخ در ۱۳ فروردین اتفاق افتاده و بعدها به همین دلیل مردم به یاد… مطالعه بیشتر »

ابراهیم

ایران ما معرفی نمی خواهد خودش معروفه بخاطر همین دشمنان زیادی داره

کدخدا

چوایران مباد تن من مباد بدین بوم و بر یک تن مباد
درود بر ایران وطن من خاک من و تن من
به یاری خداوند اینگونه اراجیف بافی غرب به زودی از بین خواهد رفت فقط کافیست یکی از تهیه کنندگان میهن اسلامی با ساختن فیلمی همچون یوسف پیامبر مشتی بر دهن یاوه گویان بزند
دوست عزیز در صورت امکان مقاله خود را به زبان انگلیسی در فیس بوک منتشر نمایید

یاس

اخ گفتی دمت گرم.
یه فیلمی باشه دهنه همه رو ببنده.

reza

سلام و خسته نباشد
دستتون درد نکنه خیلی خوب بود
مگه شما ایران دوستان که دست و آگاهی در تاریخ و نگارش دارید، کوششی به هم آورید وگرنه مسئولین که …… متشکر و سپاس گذارم و درود بر شما و همه فخر افرینان تاریخ ایران زمین
رضا

w0lfm4n

tnx

فرهاد

تاریخ مصرف ادیان تقریبا از رخدادهای مدنی دیگر طولانی تر است ولی باتوجه به اینکه محدودیت ها اجازه به روز شدن انها رانمیدهدعلم از انها پیشی میگیردوپس از ان احکام وشیره ان رنگ خرافات به خود می گیرد.وروز به روز کم رنگ تر می شود.بسیاری از ادیان قدیمی تر دینهای متداول امروزی از بین رفته اند

دانیال

لابد اسلام شیعی رو با مسیحی ۴ کتابی و متحجر مقایسه میکنی یا ابن سینا-زکریا-خواجه نظام الملک و کلی آدم دیگه که کلیشه رو هم ترکونده بودا یا بهایی یا وهابی یا آنتی کراتیست یا لائیک یا لیبرال رادیکال مارسیسم و …بودند نه؟ نه برادر من مسلمون بودن اما برای چند دقیقه در روز نماز میخوندن و فرایض به جا میاوردن باقی وقت آزاد بودن الا ماشا الله و شدن اسطوره علوم چند گانه رمز پیشرفت در بی دینی نیست در پشتکار و برنامه ریزی و جهاد و از خودگذشتگی و … هست که متاسفانه نداریم و برای فرار از… مطالعه بیشتر »

تورج

درود برهمه ی شما که برای زنده کردن تاریخ این سرزمین تلاش می کنید وزنده باد ایران.می خواستم بپرسم چرا بخش دانلود مستند اهرام مصر فیلتر شده؟ با سپاس فراوان

مونا

درود برشما ایرانیان مطالب خیلی جالبی داریدباسپاساز شما

مونا

درود برشما ایرانیان مطالب خیلی جالبی داریدباسپاس از شما

آرینا

بزرگترین مشکل ما بی اعتقادی خودمان است بی تفاوتی مسولان به فرهنگ وتمدن وقتی درجملات میشنویم مثلا(وضیفه دینی وملی)قطعا بی دلیل نمی باشداز کی درایران مذهب قبل ازملیت میاید انقدر بی تفاوتند که ابن سینا اماراتی مولانا ترک(بدون حتی یک بیت)شمس آذربایجان فرداهم کورش عرب داریوش بربر وانوشیروان روسی میشود مثل بزرگمهرکه به عربی بوذر جمهر خوانده میشود خلاصه بزرگی رااز دیگران نمی گیریم بلکه از ارزش گذاشتن خومان به وجود میاید البته خیلی هم بد نشده برای مثال بزرگداشت مولانا هرسال باچه شکوهی برگزارمیگردد فکر کنید خواهش میکنم فکر کنید اگر آرامگاه مولانادر ایران بودچه سرنوشتی در انتظارش بود

مهسا

آرینای زیزم اگر در ایران بود مانند تخت جمشید هموطنای گلمون رو درو دیوارش یادگاری مینوشتن. مشکل از خود ماست که نمیخوایم گذشتمونو حفظ کنیم.

محمد

سلام بله اینجا هم مطالب خوبی درباره این مطلب هست
http://iran-pedia.ir/داريوش.htm

امیر

از مطلبتون ممنون هستم.
ای کاش می شد این متب به انگلیسی هم در اختیار وب گردها قرار بگیره.
با تشکر.

ابراهیم

پویای عزیز هر ملتی تاریخی داره. اعراب تاریخ خاص خودشونو دارن. امریکایی ها تاریخ خودشونو و هر ملت دیگری تاریخی داره. ملت ایران ( نژاد آریایی ها) هم تاریخ ۲۵۰۰ ساله رو دارن و به اون افتخار می کنن. و شما هم اگر فکر می کنی آریایی نیستی، بهتره دنبال تاریخ خودت بگردی نه اینکه تاریخ دیگرانو زیر سوال ببری.

اشکان

آقای ابراهیم ( آریایی )
بهتره اگه چیزی نمی دونی خاموش باشی.

اشکان

انی عزیزم از مطالب و زحمات شما متشکرم.

فرزند کورش بزرگ

درود بر شما مردم نیکو خرد پارسی که به فرهنگتون اهمیت می دین سایتتون عالیه.

sobab

درود میخواستم یه سوال از تارخ دوستا،تاریخ خوانها بپرسم.
چرا هیچ کتاب , نوشته ای ,مورخی از اتفاقات زمان هخامنشیان, ایرانی نیست؟همه ی مورخها یونانی اند؟

آتا

البته آرینای عزیز اگه ذره ای از شعر وادبیات آگاهی داشتی باید متوجه بودی که شمس تبریزی دیگه برای همه عیانه . به نظر شما تبریز از آذربایجان نیست؟ ضمنأ مولانا صدها بیت شعر به ترکی داره و زاد گاهش آسیای میانه است . و نهایتأ ابن سینا ترک زبانه ومتولد آسیای میانه است نه عرب . چون عربا هنوزم نمی دونن پزشکی چی هست . شما اگه دنبال تاریخ و شخصیتهای بزرگتون هستین باید در مرکز ایران ، استان فارس و افغانستان دنبالش بگردین نه سرزمین های ترک نشین ( البته اگه بتونید کسی رو پیدا کنید. ) حرف… مطالعه بیشتر »

آرمان

واقعا حرفت درسته؟ مادها ترک
بودن؟!!!! مادها و پارس ها و پارت ها که همه آریایی بودن اینو حتی یه بچه ابتدایی هم می دونه؛آریایی ها هم از شمال آسیا اومدن؛ و کوروش هم که هرکس یه چیز دربارش میگه عده ای میگن ماد بوده عده ای هم میگن ربطی به مادها نداره و پارس بوده؛ راستی ترک ها چه گلی به سر ایران زدن ؟
چی پکار واسه ایران کردن؟ ترکهای عثمانی روکه تا ولشون می کردی حمله می کردن به ایران و غارت می کردن؛پس اراجیف ننویسین

دانیال

من ترک نیستم.از بچه های طبرستان کهن هستم.اما میدونم قبل از اینکه ترک ها به عنوان عثمانی در ترکیه حکومت راه بندازن به عنوان ترک های سلجوقی در ایران حکومت میکردن و برای اولین بار بعد از ساسانیان مرزهای ایران رو یکپارچه و وسیع کردن و پایه ثابت جنگ های صلیبی بودن و بزرگشون آلپ ارسلان بوده.هنر معماری شعر و علوم در دوره سلجوقیان ترک در ایران رواج دوباره پیدا کرد و بزرگانی مثل ناصر خسرو-نظام الملک و چندین و چند شاعر و حکیم معروف که الان حضور ذهن ندارم در این دوره پرورش پیدا کردن.مدارس و دانشگاه ها و… مطالعه بیشتر »

ali az italia

اخه خاک برس توکه فکر میکنی ترکی .اذربایجان یعنی سرزمین اتش در انجا اتشکدهای زیادی بوده بگو ایران و ایران یعنی اقوام مختلف و ایران یعنی اغازفرهنگ وتمدن بشری

آرمان

بدبخت شدیمو رفت… ما که نتونستیم تو کله آذریها بکنیم که پان ترک همش دروغه و ترک خطاب کردن آذریها هم از منگولی خودمونه… ترک یعنی فردی زردپوست و قبل از قتل عام مغول آسیای میانه تاجیک نشین بوده… بعدشم مولانا ترکی شعر سروده؟!؟! منم میتونم چند بیت لری بسرایم و آن را به افلاطون نسبت دهم… کار سختیه؟! من آدم ملی گرای افراطی نیستم ولی از تمدن سوزی و ایجاد تمدنهای جعلی حالم بهم میخوره.

نبيل آريا مهر

درود بر وطن پرستان ایران زمین
من همیشه سینمای کره رو به خاطر هزینه هاش برای فیلم تاریخی می ستودم اگه سینمای ما به جای خرج کردن مبالغ هنگفت برای ساختن فیلم پیامبرانی که ایرانی نیستن یه فیلم تاریخی از یکی از پادشاهان ایران باستان بسازند هم به مانند مشتی بر دهان بدخواهان ایران خواهد بود و هم تمام مردم جهان از آن استقبال میکنن وبا تاریخ پرافتخار این مرز وبوم آشنا میشن.

دانیال

این حرف مضحک ترین حرفی بود که تا حالا شنیدم.آخه مرد یا زن حسابی حداقل میگفتی دانشمند یا فرمانده شجاع.پادشاه یعنی فرد خودرای یعنی دیکتاتوری یعنی ذلت مردم عادی مثل این میمونه که بشینی و همه عمرت به مارادونا افتخار کنی و بگی واقعا چی ؟تو این عصر معادلات بر اساس شاه و شاهبازی نمیگذره پس ساختن فیلم تاریخی صرفا جنگی و شکوه درباری بدون پیام اخلاقی و افزایش ندادن روحیه و عزت مردم هدر دادن پوله.برای همین میگم دانشمند یا فرمانده شجاع.

امید

باز مارادونا چند کار مثبت تو زندگیش کرده . این بنده خدا فکر می کنه تمام دنیا منتظرن یکی بیاد یه فیلم مثلا از داریوش بسازه بعد همه دنیا یکصدا هورا بکشن .

irani

درود بر همه پارس های دلیر:
سایت خیلی قشنگی داری.دستت درد نکنه.

آرمان

پسر خوب.. ایران همش پارس نیست. یکم شعور بخرج بده و ببین که ما غیر پارسها هم تو تمدن ایرانی نقش داشتیم. همینکارا رو میکنین که بعد آذری ها جذب ترک های الاغ میشن.

داریوش

توان تشکر را با بیان قاصرم ندارم. فقط از غیرت ملی و همت عالی شما ممنونم.ایکاش وارثان این تاج و تخت وکیان نیز جوی عرق ملی داشتند.

امید

چرا همه چیز از هخامنشیان شروع میشه ؟ اگه تمام دروغهایی که به نام تاریخ در مورد کورش و داریوش را گفتند باور کنیم باز تمدنهایی غیر اریایی مثل عیلامیان و تمدن جیرفت هست که بسیار با شکوه تر و با فرهنگ تر از هخامنشیان بودند.
ایا هخامنشیان به خصوص داریوش و کورش جز کشتار و ویرانی و شکنجه دستاورد دیگری داشتند ؟؟

دانیال

نمیشه همینطوری گفت کشتار یا ویبرانی داشتند….باید تحقیقات بزرگ و میدانی انجام بشه….من هم مثل شما مطالعات زیادی کردم و نقاط تاریک زیادی پیدا کردم…….

هیچ قدرتی بدون کشتار بوجود نمیاد…..امکان نداره از مرز غربی چین تا مرز شرقی یونان و مصر ایرانیان به خصوص کوروش و داریوش با عطوفت و مهربانی لشکرکشی کرده باشن و مردم اون ناحیه هم که در آرامش بودن برای اونها کف زده باشن…..قطعا کشتار بوده اما دولتهای ایرانی در زمان باستان به مراتب از سایر کشورها عادلانه تر و پیشرفته تر حکومت میکردن

sajad j

برو بمیر بیسواد……………….

محدثه

بانظردانیال موافق هستم

مینا

اذر (اتر) به معنی آتش و لهجه آذری یکی لهجه های فارسی بوده و هیچ ربطی به ترکی که الان به اشتباه اذری گفته می شه نداشته. لطفا اول چندتا کتاب بخونید بعد تو یک سایت فرهنگی که حداقل چندتا آدم با سواد توش پیدا می شه نظر بدید، من خودتم ترکم ولی مثل شما تعصب ندارم و حداقل حرف بدون سند نی زنم. با این کاراتون آبروی ترکهای ایرانو می برید. واقعاً که

farshid

افرین

ارشیا ایرانی

با سلام لشکر ایران و لشکر اسپارت همگی مردانی شجاع و با غیرت بودند آنچنان که خشایارشا دستور داد کتیبه ای بر تنگه بنویسند که : در این مکان مردانی بودند که مردانه جنگیدند و برای وطن شان شهید شدند . با وجودی که برادر عزیزش را در این جنگ از دست داده بود . حرکتی که امروز باید نگران آن باشیم از طرف نه بیگانه بلکه از طرف به ظاهر ایرانیانی (ناصر پور پیرار ) است که کل تاریخ سراسر افتخارمان را نفی می کنند . و این همه تمدن را خواب و خیال و زاییده فکر یهودی ها… مطالعه بیشتر »

علیرضا

واقعا به این مردک چه باید گفت…؟کسی که به راحتی در یک کشور به تاریخ،فرهنگ،هنر و همه چیز آن توهین میکند و آن را جعلی میخواند ارج نهاده میشود و کسی که دلش برای همه این چیزها میتپد محاکمه میشود.واقعا امیدوارم ایزد یکتا شر امثال ناصر پورپیرار را که مایه مباهات پان عرب ها شده است را از سر ما کم کند.

mohamad

بااینکه از تاریخ خیلی مطلع نیستم ولی با خوندن مقاله آقای توکلی به ایران وبه ایرانی بودنم افتخار میکنم

محمد

درود بر ایران و ایرانی

محمد

درود بر ایران و ایرانی
سایت خیلی خوبی دارین

چرا

دانیال داری حالمو از این حرفای بی ربطت به هم میزنی
برای چی میگی پادشاه یعنی خود رای و یعنی دیکتاتور
جهالتت منو به یاد عربها ی زمان جاهلیت میندازه واقعا که
هرجا میرم تو هم حضور داری و با حرفات خون به چگر هر ایرانی میکنی و همش از اسلام حرف میزنی و از ایران بد میگی فکر میکنی خیلی مسلمونی!!!!
فکر میکنی هرکی از ایران خوب بگه از اسلام بد میگه!!!
واقعا فکر میکنی خیلی مسلمونی و بقیه بی دین
سلام بر علی (ع) ، درود بر کوروش
حرفی که همه جا میزنم

چرا

آرمان حرفات قشنگه

mohammad

من فقط اینو میدونم که همتون مثل سگ و گربه افتادید به جون هم و دارید با این حرفاتون تن آدمایی مثل کوروش بزرگ-داریوش بزرگ-خشایارشا-آریوبرزن-بابک خرمدین-مازیار-فردوسی و خیلی کسای دیگه رو میلرزونین بابا بسه جون مادرتون با این حرفاتون آبروی این انسان هارو نبرین-ما ایرانیا در حال حاضر فقط اسممون ایرانیه در صورتی که اجداد ما اینجوری نبودن-نماد فروهر نمادشیطانی شده-گفتارنیکمون فوش و غیبت شده کردارنیکمون لواط و زناشده-به خدا اون ایرانی که خودتونو بهش میچسبونید اینجوری نبوده الان هممون عوض شدیم فقط ادعامون میشه که ایرانی هستیم

فاطمه خدمتی

با سلام

من دارم پایان نامه ارشدم رو در رشته ادبیات انگلیسی درباره فیلم شبی با پادشاه راجع به خشایار و استر می نویسم و کلا به این موضوع علاقه مندم. می خواستم ببینم شما این مقاله رو تو مجله ای جایی چاپ کردین که من بتونم بهش استناد کنم

با تشکر

sajad j

حالا ما برا اینکه مشت محکمی به دهانشون بزنیم اومدیدیم فیلم یوسف پیامبر رو با هزینه زیاد می سازیم

ایرانی

با درود بر همه من با حوصله تمامی کامنت ها رو خوندم و یک نکته توش پیدا کردم که شما چه ترک باشید ، چه لر ، چه کرد ، چه عرب و یا … همه از این چشم پوشی کردید که ایرانی هستید بلای جان ما هم همینه چه فرقی می کنه با چه زبان یا گویشی صحبت کنید یک سئوال دارم اگه داریوش به قول یکی از بچه ها مادی بود می گفت سرزمین پارسی باید از بین بره چی می شد؟ یا اگر حافظ مثل من و شما به ترک یا کرد یا لر بودن این همه… مطالعه بیشتر »

ایرانی

با پوزش بسیار در کامنت بالا کوروش مادی بود نه داریوش

ایرانی

باپوزش بسیار در یکی ازکامنت ها کوروش مادی خوانده شده بود نه داریوش اشتباه تایپی از سوی من بود.

ایرانی

با پوزش بسیار در یکی از کامنت ها کوروش مادی خوانده شده بود نه داریوش و اشتباه تایپی از سوی من بود.

ایرانی

با پوزش بسیار اون کامنتی که در مورد مادی بودن صحبت کرده کوروش بود نه داریوش همین جا تصحیح می کنم.

ایرانی

با پوزش بسیار در یکی از کامنت ها کوروش مادی خوانده شده بود نه داریوش اشتباه تایپی از سوی من بود.

Jonas

Me and this aritcle, sitting in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!

Mohammad

در باب فیلم ۳۰۰ چیز زیادی نمیتوان گفت چون منابع تاریخی تنها از سوی یونانی هایه به اصطلاح باتمدن است.جای تعجب هم نیست که ما وقتی حتی یک فیلم درباره ی تمدن باشکوه خود(حتی صفویان که بعد از اسلام است)نمی سازیم اجنبی ها میسازند.ولی ایا واقعا خشایارشاه که دخترها از زیبایی اش جذب او می شدند اینگونه بد سیما است.دروغ از این بزرگتر.ایرانیان غیور بز تاریخ خو ببالید وسکوت نکنید.به امید فردایی روشن.

Mohammad

غرب کلا برای گنده کردن خودش و کوچیک کردن ایران هر کاری میکنه.خشایارشاه بزرگ راپست نشان میدهد واسکندر یاغی و گجستک را ادمی اسمانی که خدایان پشتیبان او هستند نشان میدهد(در فیلم الکساندر).اسکندری که به افراط در شراب خوردن و زنا سرامد فاتحان جهان است.شخصی که از روی حسادت وکینه ۸۰ساله تخت جمشید را به اتش کشید تا به همگان ثابت کند امپراطوری هخامنشیان به پایان رسیده است واو سرور جهان است.

iran ra hefz konim

سلام

sawyer

با عرض سلام خدمت گرد آورنده ی مطلب فوق ; ابتدا تشکر می کنم از زحمتی که کشیده شده باید به عرض برسانم بنده مدعی این نیستم که ۳۰۰ بر اساس واقعیات ساخته شده و همانند شما منتقد پر و پا قرص آنم چرا که مطلع از نیت ایشان هستم ولی تقریبا ۹۵ در صد گفته های شما نیز بر اساس دانسته های این حقیر خلاف واقعیات است چون گفتن این مسائل در بخش نظرات مقدور نیست و خارج از حوصله بنده و جنابعالی می باشد محول می کنم به خودتان هر زمانی که خواستید می توانیم بحث کنیم. سعادت… مطالعه بیشتر »

فرامرز

اقای sawyer
ای میل من نزد اقای کاظمی است هر وقت خواستید از طریق ای میل یا چت در باره مقاله ام گفتگو مستند کنیم

گرشاسپ

ببین چه کردی که یک ملت همدل را به جان هم انداختی من هم قبلا نگاه قبیله ای داشتم ولی الان ۱۰۰ درصدد پشیمانم و ما همه ایرانی هستیم زنده باد ایران و ایرانی

پویا

بنده بعنوان یک ایرانی که مادرم تبریزی و پدرم اهل تهران است باید بگم این تاریخی که شما دنبال ان هستین تحریف شده و یکطرفه هستش و به دروغ تاریخ ترکها رو به فارسها می چسبونه .چرا تاریخ ایرانو از زمان اریاییها و کوروش شروع می کنین و هر چی از دل زمین پیدا می شه اونو ۲۵۰۰ ساله تاریخ می زنین .

saeed

مردیکه اشکول تو که از تاریخ چیزی سر در نمیاری ذر نزن .تمام دنیا به کوروش کبیر افتخار میکنه گاگول .پدر صلح بودن کم افتخاری نیست.اگه شک داری یه سر بزن به saeedpars75.mihanblog.com

دانیال

گاگول خودتی که بلد نیستی نظرتو اعلام کنی.کوروش بزرگ بوده درست الان جناب عالی دوست داری برگردی ۲۵۰۰ سال قبل برگرد الان ۲۰۱۱ هستش خوابی یا بیدار؟این گندی که مارو عقب انداخته حاصل دستاورد بی دینی شاهان نقطه چین(۲۰۰ سال گذشته)هست.چرا چون دین اسلام به خودی خود ظلم ستیزه یعنی اگر شاهان با علما بودن گرفتار فراماسون های بی پدر نمیشدن تا مجبور بشن ننه شون رو هم بفروشن تا اسم ایران بمونه.خدارو شکر خدارو شکر الان ما یه قدمی توسعه یافتگی هستیم و همین شما ۱۰ سال دیگه که ایران به ابر قدرت سیاسی نظامی اقتصادی رفاهی و …… مطالعه بیشتر »

مهدی

دانیال تو یه پست کثیفی

آتا

با سلام مشکلی که شما دارین اینه که واقعیتها رو نمی بینید و قبول نمی کنید دنبال تاریخ وافتخارات خودتون نیستید اکثرا تاریخ ترکها رو به خودتون نسبت می دهید سعی می کنید خودتون رو به ترکها بچسبونید در صورتی که همه مردم دنیا واقعیتها رو می دونند همی شخص کوروش که این همه بهش افتخار می کنید از اقوام ماد بوده نه پارس . به نظرتون بهتر نیست به جای توهم و خیالبافی کمی مطالعه داشته باشید ؟ و یا به جای تحریف تاریخ اصالت و ریشه خودتون بگردین؟ بهتره یاد آوری کنم که سرزمینهای آسیای میانه و قفقاز… مطالعه بیشتر »

arman

دریغ از مردمی که ایرانی میگویند مینویسند اما ذره ای از ایرانی بودن در وجودشان نیست .با کی داری میجنگی با خودت؟با من؟ با همه ی ایرانی ها؟ قطره به دریا گفت اگر من نباشم تو نیستی دریا زیر لب زمزمه کرد تو نیز از مایی!!!!!!!!

پور ایران

قبل از همه چیز باید بگویم که تاریخ سرزمین ما و اندیشه کوروش و وجدان شخصی خودم حکم میکنه که با شما تعاملی مسالمت امیز و به دور از خشم و تعصب داشته باشم. جهت آگاهی شما دوست عزیز من و بقیه دوستان باید بگم که استاد مولوی از اهالی خراسان بزرگ بوده و به دلیل حمله وحشیانه تاتارها یا همان مغول ها به همراه اقوام خود به قونیه ترکیه که در آن زمان تحت حاکمیت پادشاه سلجوقی روم بوده مهاجرت کرده.درسته که ترک ها در گذشته های دور و در دوران هخامنشیان هم در قفقاز حضور داشته اند اما… مطالعه بیشتر »