آیین بوداى چینى

آیین بوداى چینى. آیین بودا به هر کشور که پانهاده است زیر تأثیر فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه تغییر کرده است، و خود نیز به همان میزان درآن کشورها تغییراتى به وجود آورده است. اما چین یک کشور استثنایىاست. آیین بودا در این کشور پل میان دو تمدن بزرگ جهان باستان بود.آیین بودا نتوانست جاى فرهنگ موجود را بگیرد; ناگزیر بوداییان شیوه هاو آداب و رسوم چینى را قبول کردند. چینیان پرسش ها و مسائل جدیدى را مطرح کردند. دین و فلسفه چینى بومى بر آموزه هاى جدید تأثیر نهاد و با آنها به هم آمیخت.

تعبیر آیین بوداى چینى شده، تعبیر رایجى است، اما این را نباید از حد فراتر بُرد. آیین بودا حتى پیش از آنکه وارد چین شود یک سنّت دینى غنى و متنوع بود. این آیین تا این حد بى چیز نبود که اندیشه هاى دائویى یا دیگر اندیشه هاى چینى را کلا پذیرفته باشد، بلکه از منبعى غنى آن عناصرى را که به ذائقه چینى ها خوش مى آمد برگزید. طبعاً این به میزانى از همگرایى انجامید، یعنى بیشتر سنّت هاى بومى نیز به عناصرى روى آوردند که پیش از این به اندیشه ها یا روش هاى بودایى شباهت داشت.

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها